Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 4

‘Yihooway Ta Henttanchaa’

Select an Audio Recording
‘Yihooway Ta Henttanchaa’
UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 23)

 1. 1. Yihooway tana heemmiya Xoossaa;

  I kaalettiyoosaa baana.

  Ta wozanaa amuwaa i erees,

  Tawu koshshiyaabaa akeekees.

  Qooro maatawu tana laaggees;

  Ammanttiya qatuwawu efees.

  Aggenna siiquwan tana kaalettees

  Saruwaanne woppaa immees.

  Gita siiquwan tana kaalettees

  Saruwaanne woppaa immees.

 2. 2. Ne oge ubbay minttettees,

  Ne xillotettaa ogee.

  Suure ogiyaappe deshennaadan,

  Ne sunttaa gishshawu naaga

  Xuman zanggaaraa kanttaydda;

  Ne gat’man ammanettays

  Oonne tana qohennaagaa erays

  Ne ta dabbuwaa ta Xoossaa.

  Oonne qohennaagaa ammanays

  Ne ta dabbuwaa ta Xoossaa.

 3.  3. Yihoowa tana heemmiyay nena;

  Ta biyoy ne kaalettiyoosaa.

  Tana minttaasanne maaddaasa

  Koshshiya ubbaa immaasa.

  Ta hidootay, ne diyoogaadan

  Ammanttees qassi tuma.

  Taani diyo wode ubban ne siiqoy;

  Ubbatoo tana naago.

  Ta diyo wode ubban ne siiqoy;

  Ubbatoo tana naago.

(Qassi Maz. 28:9; 80:1 xeella.)