UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 22:37)

 1. 1. Ubbaa Haariya, Xoossawu Yihoowa,

  Ta siiqiyo, azazettiyo Xoossawu,

  Wozanappe niyo aqana;

  Ne ta Xoossaa; Niyo ootta daana.

  Ne azazuwaa ubbatoo kaallays;

  Ne yootiyoobaa keehi dosays!

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossaa Yihoowa, niyo bessiyaaba;

  Wozanappe ta neeyyo aqays.

 2. 2. Ooso ubban bonchettaasa.

  Meretay ne bonchuwaabaa yootees.

  Taakka ne sunttaa yootiyoogan,

  Niyo ammanettanawu amottays.

  Tumanchanne suure gidada,

  Niyo oottaydda daanawu koyays.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossaa Yihoowa, niyo bessiyaaba;

  Wozanappe ta neeyyo aqays.

(Qassi Zaa. 6:15; Maz. 40:8; 113:1-3; Era. 5:4; Yoh. 4:34 xeella.)