UTETTAA
Text
Image

(Piliphphisiyuusa 1:10)

 1. 1. Akeekay nuussi keehi koshshiyaaba:

  Tumaa shaakkidi eroos,

  Keehi koshshiyaabay aybakko eroos,

  Oottanabaakka eroos!

  (AZMAACHIYAA)

  Loˈˈuwaa dosa; Iitaa ixxa.

  Xoossay siiqees;

  Daro anjjuwaa demmoos; tamaariyoode,

  Akeekiyoode,

  Qa keehi koshshiyaabaa oottiyoode!

 2. 2. Kawotettaa mish’raachuwaa yootiyoogee

  Aybippenne aadhiyaaba,

  Tumaa dosiya asaa koyiyoogee

  Xoossaa eranawu maaddiyoogee

  (AZMAACHIYAA)

  Loˈˈuwaa dosa; Iitaa ixxa.

  Xoossay siiqees;

  Daro anjjuwaa demmoos; tamaariyoode,

  Akeekiyoode,

  Qa keehi koshshiyaabaa oottiyoode!

 3. 3. Nuuni keehi koshshiyaabaa oottikko,

  Tumu woppaa demmana.

  Aybippenne aadhiya sarotettay

  Nu wozanaa naagana.

  (AZMAACHIYAA)

  Loˈˈuwaa dosa; Iitaa ixxa.

  Xoossay siiqees;

  Daro anjjuwaa demmoos; tamaariyoode,

  Akeekiyoode,

  Qa keehi koshshiyaabaa oottiyoode!

(Qassi Maz. 97:10; Yoh. 21:15-17; Pili. 4:7 xeella.)