UTETTAA
Text
Image

(Kessaabaa 32:26)

 1. 1. Worddo haymaanootiyaa ammanida;

  Azzani haniyoobaa xayi diida;

  SHin Xoossaa Kawotettaabaa siyin,

  Nu wozanay ufayttiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa bagga gida; Aani ufaytta.

  I mule aggenna; A pooˈuwan deˈa.

  Saruwaa, woppaa immiya Mish’raachuwaa oda;

  A haaroy daayana; Yesuusa aysuwan.

 2. 2. Kawotettaabaa ubbasan yootoos,

  Nuuni Xoossaara issippe oottoos.

  Haˈˈi ubba’say kuuyana bessees,

  Xoossaa bagga gidanawu.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa bagga gida; Aani ufaytta.

  I mule aggenna; A pooˈuwan deˈa.

  Saruwaa, woppaa immiya Mish’raachuwaa oda;

  A haaroy daayana; Yesuusa aysuwan.

 3. 3. Dabloosi ay oottinkka, yayyokko.

  Yihooway naaganaagaa ammanettoos.

  Eti daro, nu guutta gidinkka,

  Nuussi wolqqay nu Xoossaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa bagga gida; Aani ufaytta.

  I mule aggenna; A pooˈuwan deˈa.

  Saruwaa, woppaa immiya Mish’raachuwaa oda;

  A haaroy daayana; Yesuusa aysuwan.

(Qassi Maz. 94:14; Lee. 3:5, 6; Ibr. 13:5 xeella.)