UTETTAA
Text
Image

(Leemiso 14:26)

 1. 1. Yihoowa nu’awawu, alˈˈo hidootaa

  nuussi immadasa.

  Hara’sawu yootana koyoos

  ha alˈˈo hidootaa.

  SHin nu hirggiyo, azzaniyo wode

  issi issitoo yayyoos,

  Nuna ufayssiya hidootaa

  hassayennan aggoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu wolqqa, hidoota,

  ne nuussi qato.

  Nuussi pacciyaabaa kunttaasa.

  Sabbakin, tamaarssin,

  nu nenan zemppoos

  neenikka nuna maaddaasa.

 2.  2. Yihoowa nu’awawu, nuna minttarkkii

  dogennaadan maadda,

  Metuwan nu unˈˈettiyo wode

  nuna minttettaasa.

  Ha ufayssiya qofay minttettin

  nu hidootaa dogokko,

  Ne sunttaabaa yootanaadan

  hegee nuna minttees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu wolqqa, hidoota,

  ne nuussi qato.

  Nuussi pacciyaabaa kunttaasa.

  Sabbakin, tamaarssin,

  nu nenan zemppoos

  neenikka nuna maaddaasa.

(Qassi Maz. 72:13, 14; Lee. 3:5, 6, 26; Erm. 17:7 xeella.)