UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 6:33)

 1. 1. Ubbabaa suureyiya haaroy,

  Kiristtoosi ayssiyoogee,

  Yihoowawu keehi alˈˈo haaro,

  A daro ufayssiyaaba.

  (AZMAACHIYAA)

  Kawotettaa, xillotettaa

  Kasetidi koyite.

  Yaatidi Yihoowa sabbite,

  Ammanetti oottite.

 2. 2. Namsana saammana giidi,

  Wonttossi ayssi hirggiyoo?

  Kawotettaa kaseyikko

  I koshshiyaabaa kunttana.

  (AZMAACHIYAA)

  Kawotettaa, xillotettaa

  Kasetidi koyite.

  Yaatidi Yihoowa sabbite,

  Ammanetti oottite.

 3. 3. Kawotettay ehaanabaa;

  Yihoowa haaruwaa mish’raachuwaa;

  Ashkketu ubbawu yootite

  Eta hidootay hegaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Kawotettaa, xillotettaa

  Kasetidi koyite.

  Yaatidi Yihoowa sabbite,

  Ammanetti oottite.

(Qassi Maz. 27:14; Maa. 6:34; 10:11, 13; 1 PHe. 1:21 xeella.)