UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 83:18)

 1. 1. Nu Xoossawu, tumanchawu—

  Ubbabaa Medhidaagoo

  Merippe merinawukka—

  Ne sunttay Yihoowa.

  Ne asa gidiyoogan

  Nu ufayttoos, ceeqettoos.

  Ubba zariyawunne asawu,

  Ne bonchuwaa awaajjoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa, Yihoowa,

  Ne mala Xoossi baa.

  Saluwan gidin saˈan gidin

  Ne mala Xoossi baa.

  Ne xallay Ubbaa Haariyaagaa,

  Ubbay hegaa ero.

  Yihoowa, Yihoowa,

  Nuussi hara Xoossi baawa.

 2.  2. Nuussi koshshiya ubban

  Ne sohuwaara maaddaasa.

  Nuuni ne oosuwaa eroos—

  Ne sunttay Yihoowa.

  Nuuni ne Markkata

  Hegee ne immo suntta.

  Ne sunttan xeesettanawu—

  Doorettoogee boncho.

  (AZMAACHIYAA)

  Yihoowa, Yihoowa,

  Ne mala Xoossi baa.

  Saluwan gidin saˈan gidin

  Ne mala Xoossi baa.

  Ne xallay Ubbaa Haariyaagaa,

  Ubbay hegaa ero.

  Yihoowa, Yihoowa,

  Nuussi hara Xoossi baawa.

(Qassi 2 Odi. 6:14; Maz. 72:19; Isi. 42:8 xeella.)