Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 19

Godaa Kahuwaa

Select an Audio Recording
Godaa Kahuwaa
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 26:26-30)

 1. 1. Nu Aawaa, Yihoowa, saluwan diyaagoo

  Hagee keehi boncho qamma!

  Beni ha gallassi, ne siiqoy ne pirdday

  Ne eeshsha ubbaykka qoncciis.

  Paasikaa dorssay ne asaassi,

  Laˈa kiyiyo naago gidiis.

  Daro takkidi, hiraagaa polanaassi

  Nu Goday bari suuttaa gussiis.

 2. 2. Oyttaaninne woyniyan hassayoos,

  Ne qanxxo alˈˈo waagaabaa.

  Ne Naˈaa immada

  nuna anjjadasa,

  I hayqqanaashin niyo aqiis.

  Galatan nu hagaa hassayoos;

  Ha qammi nu hegaa bonchoos

  Ne Naˈay hayqqoogan

  nuuni wozettida

  Nu ubbay hayquwaappe attida.

 3.  3. Neeni shoobbin hekko nu yiida.

  Ubbay ne sintti shiiqida

  Yesuusa eha ne siiquwawu

  nena sabboos

  Nenanne ne Naˈaa bonchoos.

  Godaa Kahoy nena bonchissees

  Nu qofaa, wozanaa minttees.

  Yesuusi bo ogiyan, galla galla baana

  Yaati mer’naa deˈuwaa demmana.

(Qassi Luq. 22:14-20; 1 Qor. 11:23-26 xeella.)