UTETTAA
Text
Image

(Kessaabaa 15:⁠1)

 1. 1. Yihoowawu yexxite. A sunttaa bonchoy keehi xoqqiis.

  Ba morkke Gibxxeta, I abbaa giddon oliis.

  Yihoowa sabbite;

  Appe hara Xoossi oonne baa.

  Ayyo sunttay Yihoowa;

  I ba morkketa xooniis.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossaa Yihoowa, Ubbaappe Xoqqay,

  I mer mer’nawu mule laamettenna,

  Mati neeni morkketa xayssana,

  Ne sunttaa yaata geeshshana.

 2. 2. Dere’bbay beyte, Ubbaa Haariya Yihoowa eqettiyay.

  Paaroonappe wolqqaama,

  SHin yeelli attenna.

  Etawu pirdday dees;

  Armmageedoonan xayoy naagees.

  Xoossaa sunttay Yihoowa,

  Mati ubbay erana.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossaa Yihoowa, Ubbaappe Xoqqay,

  I mer mer’nawu mule laamettenna,

  Mati neeni morkketa xayssana,

  Ne sunttaa yaata geeshshana.

(Qassi Maz. 2:​2, 9; 92:8; Mil. 3:6; Ajj. 16:16 xeella.)