UTETTAA
Text
Image

(Ajjuutaa 21:1-5)

 1. 1. ‘Wodiyaa malaatay’ Xoossaa haaruwaa bessees.

  Yihoowa Nay boncho araatan uttiis.

  Seexaanay kichin, saloy geeyiichiis,

  Xoossay ba sheniyaa saˈankka polees.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossay asaara daana giis;

  Hegee keehippe ufayssees.

  Sahoynne waasoy mule deˈenna;

  Kayyoynne hayqoy mule deˈenna;

  Xoossay, ‘Ubbabaa ooraxissays’ giis.

  Attenna tumu qaala.

 2. 2. Asay Ooratta Yer’salaamo beˈo;

  Dorssawu giigaara keehi shaccawusu.

  Alˈˈo inqquwan a alleeqettaasu;

  I pooˈoy Yihoowa xalla gidana.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossay asaara daana giis;

  Hegee keehippe ufayssees.

  Sahoynne waasoy mule deˈenna;

  Kayyoynne hayqoy mule deˈenna;

  Xoossay, ‘Ubbabaa ooraxissays’ giis.

  Attenna tumu qaala.

 3. 3. Asawu ufayssaa demissiya katamiyo.

  I penggee ubbatoo dooya diyooro.

  Ubba asay i pooˈuwan hemettana;

  Xoossaa’say haˈˈi bessiyoy he pooˈuwaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossay asaara daana giis;

  Hegee keehippe ufayssees.

  Sahoynne waasoy mule deˈenna;

  Kayyoynne hayqoy mule deˈenna;

  Xoossay, ‘Ubbabaa ooraxissays’ giis.

  Attenna tumu qaala.

(Qassi Maa. 16:3; Ajj. 12:7-9; 21:23-25 xeella.)