UTETTAA
Text
Image

(Mazamure 36:9)

 1. 1. Yelettiya naˈi, Iraa xohettay,

  Awaa xalqqee ubbaynne, Kattaa ayfee—

  Xoossay immobaa; Abaa bessiyaaba.

  I oottiyo maalaaliyaaban ubbatoo deˈoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Immaagaa siiqidi nashshi daanaappe

  Oottiyo hari aybi deˈii, ha alˈˈo imuwan.

  Nu ay oottikkonne, Demmiyooba gidenna.

  Hegee coo immobaa—Maalaalissiya deˈuwaa.

 2. 2. Harati dosan, Hayquwaa koyana,

  Iyyooba macheegaadan, ‘Hayqqa’ gaana.

  Eta qullokko; Nu Xoossaa sabboos,

  Nu diyo wode ubban ayyo bonchoy gido.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu shooruwaa siiqidi, awu qoppiyoogaappe

  Oottiyo hari aybi deˈii, ha alˈˈo imuwan.

  Nu ay oottikkonne, Demmiyooba gidenna.

  Hegee coo immobaa—Maalaalissiya deˈuwaa.

(Qassi Iyy. 2:9; Maz. 34:12; Era. 8:15; Maa. 22:37-40; Roo. 6:23 xeella.)