UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 19:5, 6)

 1. 1. Bonchetta wodoroy,

  Heezzu achan giigiis.

  Xoossaanne asaa sinttan,

  Maacettidosona.

  (AZMAACHIYAA 1)

  Caaqqoy Yihoowa sinttaana

  O keehi siiqanawu.

  ‘Xoossay issuwaa oottoogaa

  Ooninne shaakkoppo.’

 2. 2. Xoossaa sheniyan daanawu

  Qaalaa eriisona;

  Maachaa polanawu akko;

  Anjjuwawu woossoosona.

  (AZMAACHIYAA 2)

  Caaqqoy Yihoowa sinttaana

  A keehi siiqanawu.

  ‘Xoossay issuwaa oottoogaa

  Ooninne shaakkoppo.’

(Qassi Doo. 2:24; Era. 4:12; Efi. 5:22-33 xeella.)