Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 128

Wurssettaa Gakkanaashin Gencciyoogaa

Select an Audio Recording
Wurssettaa Gakkanaashin Gencciyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 24:13)

 1. 1. Xoossaa Qaalay yootiyo ubbay

  Genccanawu maaddiyaabaa.

  Intte tamaari dosobay

  Tumu naqaashay diyoobaa.

  Xoossaa gallassaa qoppiiddi,

  Ammanuwan minni diite.

  Suure di minni eqqite;

  Paaciyan intte geeyana.

 2. 2. Koyro siiquwaa naagi diite,

  Xayana danddayees.

  Paacee gakkiyaabaa gidinkka,

  Genccite qohikkokka.

  Ayba paacee gakkikkonne,

  Siriyaa yashshaa aggite.

  Yihooway purddiyaa kessi bessees,

  Awudekka i matan dees.

 3.  3. Bashshaappe attana ubbay

  Gencci deˈiya asaa.

  Xayennaadan xaafettana,

  Etawu ubbaayyo sunttay.

  Yaakko genccanawu murttite;

  Genccay ba oosuwaa polo.

  Intte Yihoowan nashettana;

  Poocammi ufayttana.

(Qassi Ibr. 6:19; Yaaq. 1:4; 2 PHe. 3:12; Ajj. 2:4 xeella.)