UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 5:7)

 1. 1. Maariya Xoossay ufayttiyaagaa,

  Wogawu maariyaagaa gidenna.

  Keha oosoy a ufayssees,

  Koshshiya ubbaa i coo kunttees.

  Mooruwaa aggiyay Xoossaa woossin,

  I siyiyoogee ammanttiyaaba.

  Nu baana gidiyoogaa erees,

  Suure pirddiya, kehay maarees.

 2. 2. Nu nagaran azzaniyoode,

  Maarotaa a oychiyo wode,

  Xoossaa woossiyo woosaa nuussi,

  Yesuusi yaagi qonccissiis:

  ‘Nuna naaqqin atto giida,

  Neekka nuuyyo atto yaaga.’

  Yaagidi, lancciyaa aggiigoos,

  Qofan kahan saruwaa demmoos.

 3. 3. Hiyyeesaassi immiyo wode,

  Immiyo koshshay daana bessees.

  Galatettoos geennan immoos,

  Imuwan yiya ufayssaa koyoos.

  Nu oottiyoobaa Xoossay beˈees,

  Yaatin nuussi kushiyaa zaarees.

  Maariyaagee ee, ufayttiyaagaa,

  Xoossaa xeelan i puulancha.

(Qassi Maa. 6:2-4, 12-14 xeella.)