Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 113

Nu Sarotettaa

Select an Audio Recording
Nu Sarotettaa
UTETTAA
Text
Image

(Yohaannisa 14:27)

 1. 1. Sarotettaa immiyaagaa,

  Yihoowa sabbite.

  Xayssees i ola ubbaa;

  Saruwaa demissees.

  Saruwaa ehiya a Naˈay,

  Ashkkeenne kehay,

  Gita olan xooniyoode,

  Saruwaa demmana.

 2. 2. Nuuni hanqquwaa aggida;

  Ooshshaa cashida.

  Ooso miishshawu laammida;

  Tooraanne bisuwaa.

  Saruwan daanawu koyikko,

  Maarana koshshees.

  Simi saruwaa eridi,

  Hegaadan deˈoos.

 3. 3. Xoossaa saroy qonccissees;

  Anjjuwaa demmoogaa;

  A higgiyan ufayttidi,

  Ubbatoo naagoos.

  A haaroy polo saruwaa,

  Demissanaashin,

  Wozanappe baaxetoos,

  Deˈanawu saruwan.

(Qassi Maz. 46:9; Isi. 2:4; Yaaq. 3:17, 18 xeella.)