Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 112

Sarotettaa Xoossaa, Yihoowa

Select an Audio Recording
Sarotettaa Xoossaa, Yihoowa
UTETTAA
Text
Image

(Piliphphisiyuusa 4:9)

 1. 1. Siiqo Xoossaa, Yihoowa,

  Saroy daana gaadasa.

  Simi woossoos; ne ayyaanawu;

  A ayfiyaa nuuyyo gujja.

  Niyo ammanettiyaagaa,

  Ne Naˈaa nu ammanin,

  Nenaara nuna dabboyees;

  Nenaara saro deˈoos.

 2. 2. Ne Qaalay pooˈissin,

  Ne ayyaanan akeekoos.

  Naaguwaanne kaaletuwaa demmoos,

  Xuma leela alamiyan.

  Olaynne shabbirssay

  Xayiyoodee gakkanaashin,

  Xoossaa saruwawu baaxetiyoobaa,

  Ne ayyaanan ne anjja.

 3. 3. Saluwankka saˈankka,

  Ne ayyaanan ne shiishshin,

  Issippetettan awaajjoos,

  Kawotettay eqqoogaa.

  Geeshsha Kawotettay,

  Olaa mati xayssana.

  Ashkke asay heede mer’nawu,

  Saruwan di ufayttana.

(Qassi Maz. 4:8; Pili. 4:6, 7; 1 Tas. 5:23 xeella.)