Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 111

Nu Ufayttanaadan Oottiyaabaa

Select an Audio Recording
Nu Ufayttanaadan Oottiyaabaa
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 5:12)

 1. 1. Ufayttiyo gaasuwawu qoodi baawa,

  Minjjabaa, alˈˈobaa mala.

  Nu Xoossaa buquray ubba’say

  Saˈa’bban nunaara shiiqees.

  Ufayssay nu wozanan minniis,

  Xoossaa Qaalan xaphuwaa yeddiis.

  Galla galla appe tamaaroos;

  Siyiyoobay ammanuwaa minttees.

  Ufayssaa aybinne xayssenna,

  Wozanay nuuyyo pooccammees.

  Metoynne paacee darikkonne,

  Yihooway genccanaadan maaddees.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossan Yihoowan nu ufayttoos,

  A oosoy nuna ufayssees.

  A qofawu oosuwawu, laggetiyaabi baa,

  A siiqoynne wolqqay gita!

 2.  2. A oosuwaa ufayssan xomoosoos,

  Deegaaraa, abbaanne saˈaa.

  Meretaa maxaafaa akeekoos,

  A oosuwawu a xoqqu oottoos.

  Xoonuwaa oduwaa haˈˈi markkattoos,

  Xoossaa haaruwaa kiitaa yootoos.

  Eqqoogaa, qa anjjuwaa ehiyoogaa,

  Ufayssan ubbasaa gattoos.

  Wonttiyoode pooˈoy pooˈiyoogaadan

  Matattiis, mer’naa ufayssay.

  Ooratta saloy saˈay yiyoode

  Ufayssaa mer’nawu demmana.

  (AZMAACHIYAA)

  Xoossan Yihoowan nu ufayttoos,

  A oosoy nuna ufayssees.

  A qofawu oosuwawu, laggetiyaabi baa,

  A siiqoynne wolqqay gita!

(Qassi Zaa. 16:15; Isi. 12:6; Yoh. 15:11 xeella.)