Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 107

Xoossaagaadan Siiqiyoogaa

Select an Audio Recording
Xoossaagaadan Siiqiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(1 Yohaannisa 4:19)

 1. 1. Siiquwaa bessiyoogaa, Yihoowappe tamaaroos

  Nuna i, kaalettees.

  Nuukka aagaadan waati siiqanaakko,

  Ooso ubban loytti bessiis.

  Alˈˈo ba Naˈaa nuussi giidi immiis,

  Nagaraa maariis; nu mooruwaakka kammiis.

  A gita siiquwaa loytti qonccissiyaaba!

  Siiqo oge, A ogee siiqo.

 2. 2. A ogiyan biyoode, nu siiqettiyo siiqoy

  Tumattees, ufayssees;

  Nu’shanttu ubbawu, qoppanaadan oottees;

  Zaggiyoy baynnan, naatuwawu cimawu.

  Xoossaanne nu’shaa tumu siiquwaa siiqoos;

  Issuwaa siiqidi haraa aggiigokko;

  Nu laggiyaa balaa coo atto gibayoos;

  Ishanttudan, yaani siiqettoos.

 3. 3. Nuuni leemiso ootti kaalliyo siiquwan

  Minnida, so’sadan.

  Saluwan diya nu’away nuna yaagi shoobbees:

  “Mino siiquwaa, xeelli beyte.”

  Siiqoy ufayssay nuna shaakki bessees;

  Ayyaanan Qaalan Xoossay nuna geeshshees.

  Ishinne laggee nuna hassayissees,

  Yihooway siiqo. A ogee siiqo.

(Qassi Roo. 12:10; Efi. 4:3; 2 PHe. 1:7 xeella.)