Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 100

Eta Mokki Ekkite

Select an Audio Recording
Eta Mokki Ekkite
UTETTAA
Text
Image

(Oosuwaa 17:7)

 1. 1. Yihooway wozanappe ubba’saa mokkees.

  SHaakkennan qorennan i ubbawu qoppees.

  Ba awaanne iraa

  oonanne digenna;

  Immiyo ubban nuna ufayssees.

  Nuuni hiyyeesaassi kehiyoode ubban,

  Nu Aawaa milatoos; siiqiyo naatudan.

  Uloppe kehidi

  oottido loˈˈobawu,

  Nu Aaway nuussi kushiyaa zaarees.

 2. 2. Metootidaageeta nu maaddiyo wode

  Demmana loˈˈobaa aynne erokko.

  Erana xayinkka,

  eta mokki ekkoos,

  Etawu koshshiyaaban nuuni maaddoos.

  Beni Lideegaadan, ‘Ta shoobbays’ yaagoos.

  Nu soo yiyoogee saruwaanne woppaa immees.

  Nu Aaway banadan

  asawu kehiyaageeta,

  Ubbasan diyaageeta akeekees.

(Qassi Oos. 16:14, 15; Roo. 12:13; 1 Xim. 3:2; Ibr. 13:2; 1 PHe. 4:9 xeella.)