Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ha alamiyan metoy dariis; he metuwaa gattiyay Xoossee?

Geeshsha Maxaafay woygii?

Geeshsha Maxaafay woygii?

Metuwaa gattiyaagee Xoossee?

Ne qofay aybee?

  • Ee

  • CHii

  • Gidana danddayees

Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa

“Ubbaa Danddayiya Xoossai iitabaa mulekka oottenna.” (Iyyooba 34:10) Ha alamiyan nu bolli gakkiya iitabaanne metuwaa gattiyay mulekka Xoossaa gidenna.

Geeshsha Maxaafaappe harabaa ay akeekiyoo?

  • Metuwawu waanna gaasoy ‘ha saˈaa haariya’ Seexaanaa Dabloosa.Yohaannisa 14:30.

  • Asay oottiyo iitabaappe denddidaagankka darotoo metoynne waayee gakkees.Yaaqooba 1:14, 15.

Metoy xayanee?

Issi issi asay qoppiyoobaa Ubbay maadettidi baaxetikko metuwaa xayssana danddayoos giidi qoppiya asay deˈees, qassi ha alamee laamettin kehabay yaanaagaa siriya asaykka deˈees. Ne qofay shin aybee?

Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa

Xoossay metuwaa xayssana. “Hagaappe sinttanau haiqoinne kayyoi woi waasoinne sahoi de7enna.”Ajjuutaa 21:3, 4.

Geeshsha Maxaafaappe harabaa ay akeekiyoo?

  • Xoossay Dabloosa gaasuwan gakkiya metuwaa Yesuusi xayssanaadan oottana. 1 Yohaannisa 3:8.

  • Xillo asay saˈan sarotettan merinawu deˈana.Mazamure 37:9-11, 29.