Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 1 2017

 GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Taani Hayqqanawu Koyabeykke!

Taani Hayqqanawu Koyabeykke!
  • YELETTIDO LAYTTAA: 1964

  • YELETTIDO BIITTAA: INGGILIZE

  • KASE TAARIKIYAA: YELAGATETTAN NAˈA YELIDA SHORI BAYNNABAA HANIYAARO

KASE DEˈUWAA

Taani Inggilizen Londdone kataman asay corattidi deˈiyo Padingten giyoosan yelettaas. Ta aayeeranne taappe bayratiya heezzu michotuura deˈaas. Ta aaway ushshancha gidiyo gishshawu, darotoo nunaara deˈenna.

Taani naatettan deˈiyo wode, qammi qammi woossanaadan ta aayyiyaa tana tamaarissaasu. He wode, tawu Mazamure maxaafa xallay an deˈiyo Geeshsha Maxaafay deˈees; taani hegaa mazamure danttodan yexxanawu malays. Taani hara maxaafan, “Wontto giyoobi deˈenna wodee deˈana” giyaabaa nabbabidoogaa hanno gakkanawu hassayays. Ha qofay taani sinttanaabaa qoppaydda qammi qammi xiskkennan aqanaadan oottiis. Taani, ‘Deˈoy hagaa xalla waayi gidana. Taani deˈiyoy aybissee?’ gaada qoppaas. Taani hayqqanawu koyabeykke!

Taani kaayuwaabaa eranawu keehi koyaas. Hayqqidaageeta haasayissanawu malaas, timirtte keettaa laggetuura darotoo makkaanaa baas, qassi he naatuura yashissiyaabay kumido pilmiyaa beˈaas. Nuuni hegaa beˈidi ufayttoosinne yayyoos.

Tawu layttay tamma gidiyo wode, shori baynnabaa haniyoogaa doommaas. Sijaaraa uyiyoogaa doommin, hegee tawu amale gidiis. Guyyeppe, maariwaanaa uyiyoogaa doommaas. Layttay 11 gidiyo wode qassi, ushshaa uyiyoogaa doommaas. Ushshay cammiyo gishshawu taani dosennaba gidikkokka, mattottiyoogaa dosays. Yettaanne durssaakka dosays. Ta danddayiyo wode ubban, qamman asay uyiyoosaanne duriyoosaa bays. Qammi ooninne erennan sooppe kiya yaa baada, saˈay wonttanaappe kase soo simmays. Wonttetta galla keehi daafuriyo gishshawu, timirtte keetti biikke. Biyaaba gidikkokka, tamaaraydda gidduwaara baada uyada yays.

Hegaappe denddidaagan timirttiyaa wurssiyo laytti ta markkee keehi guuxxiis. Ta aayyiyaa ta eeshshay keehi moorettidoogaa he wode erido gishshawu, yiillotada tana keehi hanqqettaasu. Iira ooyettido gishshawu, sooppe kiyaas. Amarida wodiyawu ta laggiyaa, Toonaara deˈaas. I bonqqiyaagaa, jallissiyaabaa bayzziyaagaanne keehi makkalancha asa gidiyoogan erettidaagaa. Hegaappe takkennan shahaarada tawu layttay 16 gidiyo wode attuma naˈaa yelaas.

 TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIIS

Taani Yihoowa Markkatuura gayttidoy, gelennan naata yelidaageeti bantta naatuura deˈanaadan issi dirijjitee giigissidosaana. He dirijjitiyaa halaafeti tawu issi kifiliyaa immin yan deˈays. Yihoowa Markka gidida naaˈˈu maccaasati yan deˈiya yelaga aayotuppe amaridaageeta darotoo oychoosona. Issi galla eti haasayissishin tankka siyaas. Yihoowa Markkati giyoobay likke gidennaagaa eta ammanttana koyaas. SHin eti ta oychido oysha ubbaa woppu giida ayyaanan Geeshsha Maxaafaappe zaaridosona. Eti daroppe kehanne ashkke gidiyo gishshawu, hegan keehi ufayttaas. Yaatiyo gishshawu, etaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu maayaas.

Takkennan, ta deˈoy laamettanaadan oottiyaabaa Geeshsha Maxaafaappe tamaaraas. Taani naatettaappe doommada hayqo giyooba yayyays. SHin guyyeppe, hayquwaappe denddiyoogaabaa Yesuusi tamaarissidoogaa akeekaas! (Yohaannisa 5:28, 29) Qassi Xoossay taassi qoppiyoogaakka eraas. (1 PHeexiroosa 5:7) Ermmaasa 29:11n deˈiya qofaykka tana keehi minttettiis; xiqisee hagaadan gees: “Taani intteyyo halchchiyo halchchuwaa taani GODAI erais; hegeenne, intteyyo sintta wodiyaanne ufaissaa immana mala, saro halchchoppe attin, iita halchcho gidenna.” Taani saˈan Gannatiyan merinawu deˈana danddayiyoogaa ammaniyoogaa doommaas.Mazamure 37:29.

Yihoowa Markkati tana wozanappe siiqoosona. Taani eta shiiquwaa biido koyro gallassi beˈido ubbabay tana keehi ufayssiis; eti issoy issuwaa, qassi tanakka siiqiyoogaa akeekaas! (Yohaannisa 13:34, 35) Hegee hara woosa keettan deˈiya hanotaappe keehi dumma. Taani loˈˈo asa gidana xayikkokka, Yihoowa Markkati tana mokki ekkidosona. Eti tana siiqidosona, tawu qoppidosonanne koshshiyaaban tana maaddidosona. Taani issoy issuwaara siiqettiya so asaa yara gididabadan qoppaas.

Geeshsha Maxaafaa xannaˈaydda, Xoossay kessido xoqqa kandduwaa maaraa kaallanawu laamettana koshshiyoogaa akeekaas. Sijaaraa uyiyoogaa agganawu amarida wodiyawu metootaas. Issi issi muuziqati maariwaanaa uyanaadan denttettiyo gishshawu, hegaappe hara muuziqaa siyana bessiyoogaa akeekaas. Mattottennaadan koyada, qamman asay uyiyoosaanne duriyoosaa biyoogaa aggaas. Yaatada, taani kaseegaappe giiga deˈuwaa deˈanaadan minttettiya hara laggetuura miiretaas.Leemiso 13:20.

Toonikka Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommiis. I oychiyoobaa Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaappe zaarido gishshawu, ikka hegee tuma gidiyoogaa ammaniis. I ba deˈuwan keehi laamettiis; leemisuwawu, makkalancha gidida ba laggetuppe shaahettiis, bonqqiyoogaanne maariwaanaa uyiyoogaa aggiis. Nuuni Yihoowa kumetta hanotan ufayssanawu, shori baynna duussaa deˈiyoogaa aggidi, nu naˈaa maara dichanawu koyida. Yaatidi, 1982n nu aqo deˈuwaa mazggabissida.

Taagaa mala deˈuwaa deˈiyoogaappe laamettida asatubaa yootiya Wochiyo Keelaanne Beegottite! * maxeeteta koyidoogaa hassayays. Eta hanotaa eridoogee tana keehi maaddiis! Taani baaxetana koshshiyoogaanne hidootaa qanxxana bessennaagaa akeekaas. Yihooway ta hanotan hidootaa qanxxenna mala aggennan woossaas. Tooninne taani Isiine 1982n xammaqettidi Yihoowa Markka gidida.

TAANI GOˈETTIDO HANOTAA

Xoossaa Yihoowaara dabbotidoogee ta deˈuwaa ashshiis. Yihooway Toonanne tana meto wodiyan maaddiis. Metiyaabay deˈishinkka Yihoowan ammanettana koshshiyoogaa akeekida; i nu soo asaa ubbatoo maaddiisinne nuussi koshshiyaabaakka kunttiis.Mazamure 55:22.

Taani Yihoowa eridoogaadan nu naˈaynne naˈiyaa a eranaadan maaddiyoogan ufayttaas. Nu naatu naatikka Xoossaa eridi dicciyoogaa beˈiyoogan ufayttays.

Taani sinttanaabaa woy hayquwaabaa qoppaydda xiskkennan aqiyoogaaa aggaas. Tooninne taani ubbatoo saaminttan saaminttan dumma dumma gubaaˈetun deˈiya Yihoowa Markkata minttettanawu boos. Yesuusa ammanikko, merinaa deˈuwaa demmana danddayiyoogaa yan deˈiya ishatuura hara asaa tamaarissoos.

^ MENT. 17 Yihoowa Markkati giigissiyo hara maxeetiyaa.

Gujjada Eranawu

Geeshsha Maxaafaa Naxan Tamaaranau

Geeshsha Maxaafaa Xanna’ana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafay kumetta alamiyan miilooniyan qoodettiya asay metiya oyshawu zaaruwaa demmanaadan maaddees. Neenikka oychiyoobawu zaaruwaa demmana koyay?