Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 1 2017

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | GEESHSHA MAXAAFAA NABBABIDI WAANI LOYTTI GOˈETTANEE?

Ufaytti Nabbabanawu Aybi Maaddii?

Ufaytti Nabbabanawu Aybi Maaddii?

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee nena salettiiyye ufayssii? Neeni nabbabiyo hanotay salettanaadan woy ufayttanaadan oottana danddayees. Neeni nabbabanawu koyanaadaaninne ufayttanaadan maaddiyaabaa ane beˈoos.

Ammanttiyaanne ha wodiyan birshshettida Geeshsha Maxaafaa doora. Neeni nabbabiyoobay akeekanawu metiyaanne eranawu waayissiya ogiyan xaafettidaagaa gidikko, hegaa ufayttada nabbabennaagee qoncce. Yaatiyo gishshawu, akeekanawu metenna qaalan giigida, wozanaa denttettiya Geeshsha Maxaafaa koya. Gidikkokka, hegee akeekan giigida, suure birshshetta gidana bessees.

Ha wodiyaa tekinolojiyaa goˈetta. Ha wodiyan Geeshsha Maxaafay maxaafa mera xallan gidennan elektiroonike merankka giigees. Issi issi Geeshsha Maxaafaa Intternneetiyan nabbabana woy komppiyuteriyan, taableetiyan woy moobayliyan dawunlode ootti wottana danddayettees. Amarida Geeshsha Maxaafay issi xiqisiyaa qofaa hara xiqisiyaa qofaara gatti xeellanawu, ubba qassi hara Geeshsha Maxaafaa birshshettatun deˈiya qofaara geeddarssanawu danddayiyo hanotan giigiis. Neeni nabbabiyoogaappe cenggurssan giigidaagaa siyanawu koyiyaaba gidikko, issi issi qaalan hegaadan giigida Geeshsha Maxaafaykka deˈees. Daro asay kaamiyaaninne hegaa malaban issisaappe harasaa biiddi, maayuwaa meecciiddi woy harabaa oottiiddi cenggurssan giigidaagaa ezggees. Neenikka neessi injjetiyaagaa goˈettana danddayaasa.

Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu maaddiya miishshata goˈetta. Geeshsha Maxaafaa ­xannaˈanawu maaddiya miishshati neeni nabbabiyoobaa loytta akeekanaadan oottana danddayoosona. Neeni nabbabiyo taarikiyan odettida biittatubaa loytta eranawu maaddiya Geeshsha Maxaafan odettida biittatu karttati deˈoosona. Ha maxeetiyan woy jw.org saytiyan kiyiya huuphe yohotu malay neeni Geeshsha Maxaafan deˈiya daro qofaa akeekanawu maaddana danddayees.

Dumma dumma ogiyan nabbaba. Geeshsha Maxaafaa doomettaappe wurssettaa gakkanawu nabbabiyoogee ufayssennaba milatikko, nena ufayssiya shaahuwaa nabbabiyoogan doommana danddayaasa. Geeshsha Maxaafan qonccida erettida asatubaa eranawu, eta taarikiyaa danddayaasa. Hagawu maaddiya, “Geeshsha Maxaafan Qonccida Asaabaa Eranawu Xannaˈa” yaagiya saaxiniyaa beˈa. Woy qassi huuphe yohuwan dummayada woy hanidabaa kasiyaa kaaluwan Geeshsha Maxaafaa nabbabana danddayaasa. Hagaappe issuwaa mala beˈana danddayaasa.

Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettay ammanttiyaagaanne nabbabanawu ufayssiyaagaa, qassi likke birshshettidaagaa gidiyoogaa daroti akeekidosona. Yihoowa Markkati giigissido ha Geeshsha Maxaafay 130ppe dariya qaalan deˈees. Hegaa jw.org saytiyaappe dawunlode oottana danddayaasa woy JW Library applikaashiniyaa dawunlode oottana danddayaasa. Woy qassi neeni koyikko, Yihoowa Markkati issi Geeshsha Maxaafaa ne soo yiidi immana danddayoosona.

Ha maxaafata hara qaalan demmana danddayaasa.