Neeni Geeshsha Maxaafaa ufayttada nabbabanawunne nabbabidoban keehi goˈettanawu nena aybi maaddanee? Darota keehi maaddida ichashu qofaa akeeka.

Loˈˈo sohuwaa doora. Cenggurssay baynna sohuwaa koya. Neeni nabbabiyoobaa akeekanawu qofay shaahettanaadan oottiyaabaa digga. Loytti pooˈiyaanne carkkiya sohuwan nabbabiyoogee neeni keehi goˈettanaadan maaddana danddayees.

Bessiyaabaa qoppa. Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay saluwan deˈiya nu Aawaagaa gidiyo gishshawu, siiqiya aawaappe tamaaranawu koyiya naˈadan qoppikko, hegaappe keehi goˈettaasa. Geeshsha Maxaafaa xeelliyaagan bessennabaa woy likke gidennabaa qoppiyaaba gidikko, Xoossay nena tamaarissanaadan hegaa mala qofaa qoppiyoogaa aggabaya.Mazamure 25:4.

Nabbabanaappe kase woossa. Geeshsha Maxaafay Xoossaa qaala gidiyo gishshawu, hegaa akeekanawu a maaduwaa oychiyoogee bessiyaaba. Xoossay ‘bana woossiyaageetussi geeshsha ayyaanaa immanawu’ qaalaa geliis. (Luqaasa 11:13) Geeshsha ayyaanay neeni Xoossaa qofaa akeekanawu maaddees. Qassi, he ayyaanay neeni ‘haray atto geemettida yohuwaara ubbaa qoranawu’ maaddana.1 Qoronttoosa 2:10.

Akeekanawu nabbaba. Wurssana xallawu nabbaboppa. Nabbabiyoobaa loytta qoppa. Hagaadan gaada nena oycha: ‘Ha taarikiyan qonccida urawu deˈiya eeshshay aybee? Hagaa ta deˈuwan waata oosuwan peeshshana danddayiyaanaa?’

Hoolliyaa kessa. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan goˈettanawu, nabbabiyoobaappe nena keehi maaddiya issibaa demmanawu halcha. Hagaadan halchana danddayaasa: ‘Taani Xoossaabaa loytta erana koyays.’ ‘Loˈˈo asa, loˈˈo azina woy loˈˈo macho gidana koyays.’ Neeni he hoolliyawu gakkanaadan maaddiya Geeshsha Maxaafaa shaahuwaa doora. *

Ha ichashu qofay neeni nabbabiyoogaa doommanaadan maaddees. SHin neeni nabbabiyoogan waana keehi ufayttana danddayay? Kaalliya huuphe yohoy amarida qofaa qonccissees.

^ MENT. 8 Nena hegawu maaddiya Geeshsha Maxaafaa shaahoy awugaakko erennaba gidikko, Yihoowa Markkati nena ufayssan maaddana.