Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 1 2017

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | GEESHSHA MAXAAFAA NABBABIDI WAANI LOYTTI GOˈETTANEE?

Geeshsha Maxaafaa Nabbabana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafaa Nabbabana Koshshiyoy Aybissee?

“Geeshsha Maxaafay akeekanawu metiyaaba gaada qoppaas.”—Juvo

“A nabbabiyoogee salettiyaaba gaada qoppaas.”—Kewino

“Geeshsha Maxaafay ay keena gitakko beˈada, a nabbabana koyiyoogaa aggaagaas.”—Izikela

Geeshsha Maxaafaa nabbabana koyada, qommo asatuugaadan neeyyo siyettido gishshawu agga eray? Daroti Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu yayyoosona. SHin Geeshsha Maxaafay neeni keehi ufayttanaadan oottana danddayiyoogaa eriyaakko waatuutee? Qassi neeni ufayttada nabbabanaadan maaddana danddayiya amarida qofaa eriyaakko waatuutee? Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa eranawu neeni koyanee?

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa doommidi keehi goˈettida amarida asati yootidobaa beˈa.

Layttay 20 heera gidido Izikeli hagaadan giis: “Kase ta hanotay awu biyaakko erennan kaamiyaa coo laaggiya asaagaa mala. SHin Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee ta deˈoy keehi ufayssiyaagaa gidanaadan maaddiis. Geeshsha Maxaafan tana galla galla maaddiya zoree deˈees.”

Layttay 20 heera gidido Fredakka hagaadan gaasu: “Taani kase sohuwaara hanqqettiya asa. SHin Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee taani ta huuphiyaa naaganaadan maaddiis. Hegee taani asaara saruwan deˈanaadan maaddido gishshawu, haˈˈi tawu daro laggeti deˈoosona.”

Layttay 50 heera gidido Yunesa Geeshsha Maxaafaa xeelliyaagan, “Taani kaseegaappe loˈˈo asa gidanaadan, qassi tawu deˈiya iita eeshshaa agganaadan maaddiis” yaagaasu.

Ha asatuugaadaaninne miilooniyan qoodettiya haratuugaadan, Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan ne deˈuwan keehi ufayttana danddayaasa. (Isiyaasa 48:17, 18) Geeshsha Maxaafay neeni (1) loˈˈobaa kuuyanawu, (2) loˈˈo laggeta dooranawu, (3) unˈˈissiyaabaa genccanawu (4) ubbaappe aaruwan, Xoossaabaa tumaa eranawu maaddees. Geeshsha Maxaafan deˈiya zoree Xoossaagaa gidiyo gishshawu, he zoriyaa kaallikko balabaa mule oottakka. Xoossay mule iita zore zorenna.

Waannabay doommiyoogaa. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa doommanawunne nabbabidi keehi ufayttanawu maaddiya issi issibay aybee?