Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 1 2017

Hegee Guutta Balee?

Hegee Guutta Balee?

Issi guutta naˈiyaa paabirkkaappe cuway kiyidi shaara mala gididi aakkiyoogaa beˈaasu. A pabirkkay eqqidoy shaaraa medhanaassa gaada qoppaasu. Naˈi hegaa mala guutta bala baliyoogee miichana danddayees. SHin gita bala baliyoogee nu deˈuwaa qohana danddayees. Leemisuwawu, xaliyaa bilqqaaxiyan xaafettidabaa nabbabiiddi baliyoogee keehi qohana danddayees.

Ayyaanaaban baliyoogee ubba hegaappe aaruwan qohana danddayees. Leemisuwawu, Yesuusi tamaarissidobaa issi issi asay akeekidobay bala. (Yohaannisa 6:48-68) Eti gujjidi eranaagaa aggidi, Yesuusi tamaarissiyo ubbabaa ixxiiggidosona. Etappe darobay haliis!

Neeni kaaletuwaa demmanawu Geeshsha Maxaafaa nabbabay? Yaatikko, hegee loˈˈoba. SHin neeni nabbabidobaappe akeekiyo amaridabay bala gidana danddayii? Daro asay hegaadan balees. Daro asay baliyo heezzubaa ane qoppa.

  • Issi issi asay Geeshsha Maxaafay “Xoossaassi yayya” giidi azaziyoogaa balan akeekees. Eti Xoossawu yashshaa kokkorana bessiyaabadan qoppoosona. (Eranchchaa 12:13) SHin Xoossay baassi goynniyaageeti babaa hegaadan qoppana mala koyenna. I, “Taani nenaara de7iyo gishshau yayyoppa; taani ne Xoossaa gidiyo gishshau dagammoppa. Taani nena minttana; qassi taani nena maaddana” yaagees. (Isiyaasa 41:10) Xoossawu yayyiyoogee a gitatettan maalaalettiyoogaanne a bonchiyoogaa giyoogaa.

  • Saˈay taman xuugettanee?

    Issi issi asay ayyaanay denttettin xaafettida, “Ubbabau wodee de7ees; . . . yelettanau wodee de7ees; haiqqanaukka wodee de7ees” giya qofaa nabbabiiddi balees. Eti asa ubbawu i hayqqiyo wodiyaa Xoossay kuuyi wottiis giidi qoppoosona. (Eranchchaa 3:1, 2) SHin he qofay deˈuwan haniyaabaa, hayqoy ubba asaa gakkiyaaba gidiyoogaa yootees. Xoossaa Qaalay nuuni kuuyiyoobay nu bariyaa adussana woy qanttana danddayiyoogaakka yootees. Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafay, “GODAASSI yayyiyoogee bariyaa adussees” yaagees. (Leemiso 10:27; Mazamure 90:10; Isiyaasa 55:3) Waatidi adussii? Leemisuwawu, nuuni Xoossaa Qaalaa bonchiyoogee mattottiyoogaanne shori baynnabaa haniyoogaa mala iita meeziyaa agganaadan denttettees.1 Qoronttoosa 6:9, 10.

  • Issi issi asay Geeshsha Maxaafay saloynne saˈay “tamaa naagoosona” giyoogaa leemiso giidi qoppenna gishshawu, Xoossay ha saˈaa xayssana giidi kuuyees. (2 PHeexiroosa 3: 7) SHin saˈay xayanaadan Xoossay mule oottennaagaa qaalaa geliis. Xoossay “sa7aa a baasuwaa bolli [essiis]; i meri merinaukka qaaxxenna.” (Mazamure 104:5; Isiyaasa 45:18) Taman xayiyoogaadan xayibayanay ha alamiyan deˈiya iitabaappe attin, ha saˈaa gidenna. Saloy leemisuwan odettana xayikko degaara saluwaa, xoolinttee kumidosaa, woy Xoossay deˈiyo sohuwaa bessiyaaba gidana danddayees. Hegeetuppe awugeenne xayenna.

GEESHSHA MAXAAFAA QOFAA ASAY ISSI ISSITOO BALA OGIYAN AKEEKIYOY AYBISSEE?

He leemisotuppe neeni akeekiyoogaadan, asay Geeshsha Maxaafan nabbabiyo qofaa darotoo bala ogiyan akeekees. SHin hegee hananaadan Xoossay aybissi oottii? Issoti issoti hagaadan qoppana danddayoosona: ‘Xoossay ubbabaa eriyaagaa, ubbaban aadhida erancha gidikko, i ubba asay loytti akeekana danddayiyo keehi qoncce maxaafaa nuussi immana. Yaatin i ayssi hegaadan oottibeennee?’ Geeshsha Maxaafaa qofaa asay akeekiyo wode baliyo heezzu gaasuwaa ane beˈa.

  1. Geeshsha Maxaafay ba huuphiyaa kawushshidi tamaaranawu koyiya asawu giigiis. Yesuusi ba Aawawu hagaadan giis: “Ta Aawau, saluwaa sa7aa Godau, neeni hagaa aadhdhida eranchchatuppenne akeekanchchatuppe genttada, erenna naatussi qonccissido gishshau, nena galatais.” (Luqaasa 10:21) Geeshsha Maxaafay xaafettidoy suure qofay deˈiyo asa xallay a qofaa akeeki yo ogiyaana. ‘Aadhida eranchatinne akeekanchati’ daroti otorettiyo gishshawu, Geeshsha Maxaafaa qofaa eti akeekiyoobay bala. SHin eranawu koyiya ‘naatudan’ bantta huuphiyaa kawushshidi Geeshsha Maxaafaa nabbabiya asati Xoossay yootido qofaa loytti akeekoosona. Xoossay Geeshsha Maxaafaa keehi aaro eran giigissiis!

  2. Geeshsha Maxaafay a akeekanawu Xoossaa maaduwaa wozanappe koyiya asawu giigiis. Yesuusi i tamaarissiyoobaa asay loytti akeekanawu maadoy etawu koshshiyoogaa qonccissiis. Eti hegaa waati demmanee? Yesuusi, “Geeshsha Ayyaanai, minttettiyaagee, Aawai ta sunttan kiittanaagee, inttena ubbabaa tamaarissana” yaagiis. (Yohaannisa 14:26) Yaatiyo gishshawu, asay Geeshsha Maxaafan nabbabiyoobaa akeekanaadan maaddanawu Xoossay ba wolqqaa geeshsha ayyaanaa etawu immees. Gidoppe attin, maaduwawu an zemppenna asawu Xoossay ba ayyaanaa immenna gishshawu, Geeshsha Maxaafaa qofay etappe geemmees. Geeshsha ayyaanay akeekanawu koyiya asata loytti eriya Kiristtaaneti maaddana malakka eta denttettees.Oosuwaa 8:26-35.

  3. Geeshsha Maxaafan deˈiya amarida qofay asay bessiya wodiyan akeekanaadan xaafettiis. Leemisuwawu, hananabaa yootiya Daaneeli sinttappe hananabaa xaafanaadan awu odetiis. Issi kiitanchay a, “Daaneelaa, neeni wurssettaa wodee gakkanaashin, ha maxaafaa qaalaa gorddada, maatafaa wotta” yaagiis. Aadhida daro xeetu layttaa giddon, daro asay Geeshsha Maxaafan deˈiya Daaneela Maxaafaa nabbabiis, shin hegaa akeekana danddayibeenna. Daaneeli ba huuphenkka i xaafido issi issibaa akeekibeenna. I ba huuphiyaa kawushshidi, “Taani siyaas; shin taayyo gelibeenna” yaagiis. Xoossay sinttappe hananabaa Daaneela baggaara yootidobaa asay loytti akeekana, shin Xoossay koyido wodiyan eti hegaa akeekana. Kiitanchay hagaadan giis: “Daaneelaa, ba. Aissi giikko, hagee maxaafai wurssettaa wodee gakkanaashin gorddettidabaanne maatafai a bolli wodhdhidobaa.” Xoossay yootido qofaa akeekanay oonee? “Iitatuppe issi urinne akeekenna; shin aadhdhida eranchchati akeekana.” (Daaneela 12:4, 8-10) Yaatiyo gishshawu, Xoossay i keerido wodee gakkanaashin, Geeshsha Maxaafan deˈiya amarida qofaa birshshettaa qonccissenna.

Wodee gakkibeennaagee Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaa qofaa akeekiyoobaa balanaadan ootti erii? Ee. SHin Xoossay qonccissiyo wodee gakkin, Yihoowa Markkati kase akeekidobaa sohuwaara laammidosona. Yaatiyoogan eti Yesuusi eta qofaa suurissiyo wode bantta huuphiyaa kawushshidi bantta qofaa laammida i kiittidoogeetu leemisuwaa kaalloosona.Oosuwaa 1:6, 7.

Issi guutta naˈiyaa shaaray awuppe yiyaakko qoppiyo miichiyaabay guutta bala gidana danddayees. SHin Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobay neessi keehi koshshiyaaba. Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay issi uri barkka nabbabidi akeekanawu maliyooba gidenna; an keehi maaddiyaabay deˈees. Yaatiyo gishshawu, neeni nabbabiyoobaa akeekanawu maaduwaa oycha. Geeshsha Maxaafaa qofaa akeekanawu Xoossaa geeshsha ayyaanan zemppiya, awude wodeppenne aaruwan nuuni Geeshsha Maxaafaa qofaa akeekanaadan Xoossay koyiyo wodiyan nuuni deˈiyoogaa ammaniya, banttana kawushshidi Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya asata koya. Yihoowa Markkata haasayissoo aggoo woy jw.org weybsaytiyan deˈiya, eti loytti pilggido qofaa nabbaboo aggoo gaydda gamˈˈoppa. Geeshsha Maxaafay, ‘Eratettaa xeesa; neeni Xoossaakka loyttada erana’ yaagees.Leemiso 2:3-5.