Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA Paydo 1 2017 | Geeshsha Maxaafaa Nabbabidi Waani Loytti Goˈettanee?

NE QOFAY AYBEE?

Geeshsha Maxaafay wodee aadhichido maxaafeeyye, a giddon deˈiya zoree haˈˈikka maaddii? Geeshsha Maxaafay, ‘Xoossaa maxaafa ubbay a ayyaanan xaafettiisinee maaddees’ yaagees.2 Ximootiyoosa 3:16, 17.

Ha Wochiyo Keelaa maxeetee Geeshsha Maxaafan deˈiya loˈˈo zoriyaa yootees; qassi a nabbabidi waani loytti goˈettana danddayiyaakkokka qonccissees.

 

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Geeshsha Maxaafaa Nabbabana Koshshiyoy Aybissee?

Miilooniyan qoodettiya asay Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan waani goˈettidee?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Waatada Doommoo?

Geeshsha Maxaafaa ufayttada nabbabanawunne nabbabidoban keehi goˈettanawu maaddiya ichashu qofaa.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Ufaytti Nabbabanawu Aybi Maaddii?

Dumma dumma birshshettata, tekinolojiyaa, xannaˈanawu maaddiya miishshata goˈettiyoogeenne dumma dumma ogiyan nabbabiyoogee Geeshsha Maxaafaa ufayttidi nabbabanawu maaddees.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Geeshsha Maxaafay Ta Deˈuwaa Waatidi Giiga Oottanee?

Beni xaafettida ha maxaafan keehi maaddiya zoree deˈees.

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Taani Hayqqanawu Koyabeykke!

Evon Kuwora, “Taani deˈiyoy aybissee?” gaada oychaasu. Hegaa zaaroy a ba deˈuwan laamettanaadan oottiis.

ETAAGAADAN AMMANITE

“Xoossaa Ufaissiis”

So asawu koshshiyaabaa kunttiyay nena gidikko woy issibay likke gidiyoogaa erada hegawu exatanawu metootikko Heenooka ammanoy nena minttettana.

Hegee Guutta Balee?

Geeshsha Maxaafan keehi maaddiya qofay deˈiyo gishshawu issi uri bala ogiyan akeekana bessenna. An deˈiya qofaa waata akeekana danddayay?

Geeshsha Maxaafay woygii?

Geeshsha Maxaafay metuwaa gaasuwaa xalla gidennan hegee waani xayanaakkokka qonccissees.