Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Paydo 1 2016

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Hayqqida asay denddanee?

DEˈUWAA MEDHIDAAGEE DEˈUWAA ZAARETTIDI IMMANAAGEE ERETTIDAAGAA

Yihooway deˈuwaa pultto. (Mazamure 36:9) Yaatin, Xoossay hayqqidaageetussi deˈuwaa zaaridi immana danddayees giidi ammaniyoogee bessiyaaba gidennee? I sinttappe hegaadan oottanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Oosuwaa 24:15 nabbaba.) SHin i hegaadan oottiyoy aybissee?

Nuna Medhidaagee asay saˈan merinawu deˈanaadan koyro halchiis. (Doomettaabaa 1:31; 2:15-17) I asawu haˈˈikka qoppiyoobay hegaa. Ha wodiyan nu deˈuwan metoy kumidoogeenne nuuni sohuwaara hayqqiyoogee a keehi azzanttees.—Iyyooba 14:1, 14, 15 nabbaba.

Hayquwaappe denddiyaageeti awan deˈanee?

Xoossay asay saluwan deˈanaadan medhidee? CHii, Xoossay saluwan deˈanaadan medhidoy kiitanchata. I asay saˈan deˈanaadan medhiis. (Doomettaabaa 1:28; Iyyooba 38:4, 7) Hegaa hassayada, Yesuusi hayquwaappe denttidoogeeta qoppa. I asaa hayquwaappe denttidoy ha saˈaana. Hegaadan, sinttappe denddiyaageetuppe daroti saˈan deˈana.—Yohaannisa 5:28, 29; 11:44 nabbaba.

SHin, Xoossay asaappe amaridaageeti saluwan ayyaana mereta gididi deˈanaadan eta hayquwaappe denttanawu dooriis. (Luqaasa 12:32; 1 Qoronttoosa 15:49, 50) Saluwan deˈanaadan denddiyaageeti kawo gididi Kiristtoosaara saˈaa haarana.—Ajjuutaa 5:9, 10 nabbaba.