Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 Sintta Huuphe Yohuwaa | Geeshsha Maxaafaa AKEEKANA DANDDAYAASA

Geeshsha Maxaafaa Akeekana Bessiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafaa Akeekana Bessiyoy Aybissee?

“Geeshsha Maxaafay keehi erettida haymaanoote maxaafa. SHin hegee CHayna biittaa asaa maaddiyaaba gidenna.”—LINO, CHAYNA.

“Taani kaalliyo Hinddu haymaanootiyaa maxaafaakka akeekana danddayikke. Yaatin, Geeshsha Maxaafaa waata akeekana danddayiyaanaa?”—AMITA, HINDDE.

“Geeshsha Maxaafay benibaa gidiyo gishshawu bonchays; qassi keehi daro asawu deˈiya maxaafa gidiyoogaa siyaas. SHin taani Geeshsha Maxaafaa beˈa erikke.”—YUMIKO, JAAPPAANE.

Kumetta saˈan daro asay Geeshsha Maxaafaa keehi bonchees. SHin eti Geeshsha Maxaafaa qofaa eriyoobay deˈiyaakkokka keehi guutta. Isiyan deˈiya, miilooniyan qoodettiya asay hegaadan qoppiyoogee erettidaagaa; shin daro asawu Geeshsha Maxaafay deˈiyo biittatun deˈiya asatikka hegaadan qoppoosona.

Gidikkokka neeni, ‘Taani Geeshsha Maxaafaa qofaa akeekana koshshiyoy aybissee?’ gaada qoppana danddayaasa. Geeshsha Maxaafaa qofaa akeekiyoogee hagaappe kaallidi deˈiyaabawu nena maaddana danddayees:

  • Ufayttadanne woppu gaada deˈanaadan

  • So asaara gayttida metuwan genccanaadan

  • Unˈˈissiyaabaa danddayanaadan

  • Haratuura saruwan deˈanaadan

  • Miishshaa bessiyaagaadan oyqqanaadan

Leemisuwawu, Jaappaanen deˈiya Yoshikibaa qoppa. A Geeshsha Maxaafaa qofay aybakko eranawu koyido gishshawu, nabbabanawu qofaa qachaasu. Yaatada a ay demmadee? A, “Geeshsha Maxaafay taani ta deˈuwan ufayttanaadaaninne sinttanaabaa loˈˈobaa hidootanaadan maaddiis; taani kaseegaadan unˈˈettikke” yaagaasu. Qommoora odettida Amitikka Geeshsha Maxaafaa pilgganawu qofaa qachiis. I, “Geeshsha Maxaafay asa ubbawu maaddiyaabaa yootiyoogaa akeekada keehi garamettaas” yaagiis.

Geeshsha Maxaafay miilooniyan qoodettiya asaa deˈoy laamettanaadan keehi maaddiis. Neenikka Geeshsha Maxaafaa pilgganaadaaninne i nena waati goˈˈana danddayiyaakko akeekanaadan minttettoos.