Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  October 2015

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Yihoowa Markkati Oonee?

Yihoowa Markkati Oonee?

“Taani daro wodiyaappe doommada Maykka erays. I Yihoowa Markka. SHin a haymaanootiyaabay tawu gelenna. Yihooway oonee? Yihoowa Markkati baalaa bonchennay aybissee? Maykki iita haymaanootiyaa kaalliishsha?”—Beko, Kaliforniyaa, Amarkkaa.

“Ta shooroti Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommido wode taani, ‘Yihoowa Markkata giyoogee woygiyoogee?’ gaada qoppaas. He sunttay meeze gididaba gidenna!’”—Zenono, Ontariyo, Kanaadaa.

“Taaninne ta keettaayiyaa nuuni woosa keettaa beenna gishshawu Yihoowa Markkati nuna balettanawu yiidabadan qoppida. Qassi waanna haymaanooteti banttappe koyettiyaabaa kunttana xayikko, asi darin erenna Yihoowa Markkatikka hegaa kunttana danddayokkona giidi qoppida.”—Kentta, Waashingten, Amarkkaa.

“Taani kase eti oonakko, qassi woygi ammaniyaakko erikke.”—Seseelo, Esbijerg, Denmarke.

Eti sooppe soo biidi woy dabaaban sabbakishin, Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufiyaa asawu immishin, qassi Geeshsha Maxaafaa miishsha qanxxissennan xannaˈissanawu shoobbishin beˈennan aggakka. Ha maxeetiyaa neessi immiday etappe issuwaa gidennan aggenna. Gidoppe attin, neeni Yihoowa Markkati oonakko eranawu koyennan aggakka. Geella ne qofaykka qommoora qonccida qofaappe issuwaa mala gidana danddayees.

Neeni hegaadan oychiyaabanne qoppiyaaba gidikko, zaaruwaa awuppe demmana danddayay? Yihoowa Markkati woygi ammaniyaakko, eti bantta haggaazuwawunne goynniyo keettawu koshshiya miishshaa awuppe demmiyaakko, qassi eti soo yiidi woy ogiyan nena haasayissiyoy aybissakko waata erana danddayay?

Qommoora i qofay qonccido Seseela hagaadan gaasu: “Taani Intternneetiyan Yihoowa Markkatubaa darobaa nabbabaas. Asay eta zigirishiininne eta ixxiyoogaa yootishin siyaas. Hegaappe denddidaagan, Yihoowa Markkata ixxiyoogaa doommaas.” Guyyeppe, Yihoowa Markkatuura he maccaasiyaa gaytta haasayada ba oyshawu aliya zaaruwaa demmaasu.

Neeni Yihoowa Markkatubaa oychiyo oyshawu likke zaaruwaa demmana koyay? Neeni suure zaaruwaa demmana koyikko, ha maxeetiyaa giigissida Yihoowa Markkata oychanaadan minttettoos. (Leemiso 14:15) Kaallidi deˈiya huuphe yohoti nuuni oonakkonne woygi ammaniyaakko, qassi nu oottiyo oosoy aybakko neeni eranaadan maaddana giidi hidootoos.