Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  October 2015

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | YIHOOWA MARKKATI OONEE?

Nuuni Sabbakiyoy Aybissee?

Nuuni Sabbakiyoy Aybissee?

Nuuni sooppe soo biidi, ogiyaaninne asi deˈiyoosan ubban sabbakiyoogan erettoos. Nuuni hegaadan oottiyoy aybissee?

Yihoowa Markkati sabbakiyoy Xoossaa bonchanaassanne a sunttaa asawu erissanaassa. (Ibraawe 13:15) Yesuus Kiristtoosawukka azazettana koyoos; i, “Intte biidi, asa ubbaa tana kaalliyaageeta oottite; . . . taani inttena azazidobaa ubbaa eti naagana mala, eta tamaarissite” yaagiis.—Maatiyoosa 28:19, 20.

Qassi nu shoorotakka siiqoos. (Maatiyoosa 22:39) Daro asawu a buzo haymaanootee deˈiyoogaanne nu yootiyoobaa siyiyay ubba asaa gidennaagaa eroos. Gidikkokka, Geeshsha Maxaafay yootiyoobay shemppo ashshiyaaba gidiyoogaa akeekoos. Nuuni koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaanetuugaadan aggennan ‘Kiristtoosabaa tamaarissiyoynne yootiyoy’ hegaassa.—Oosuwaa 5:41, 42.

Deretettaabaa xannaˈiya Anttoniyo Kova Maduro giyo bitanee “Yihoowa Markkati daro baaxiyaaninne daafuran . . . , geeshsha qaalaa yootanawu saˈaa gaxaa gakkanawu biyoogaa” yootiis.El Universal giyo gaazeexaa, Venzuweela

Nu xuufiyaa nabbabiyaageetuppe daroti Yihoowa Markkata gidokkona. Qassi nunaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya, miilooniyan qoodettiyaageeti hara haymaanootiyaa kaalliyaageeta. SHin Yihoowa Markkati haasayissido gishshawu eti ufayttoosona.

Yihoowa Markkata xeelliyaagan neeyyo hara oyshaykka deˈana danddayees. Zaaruwaa demmanawu kaallidi deˈiyaagaadan oottanaadan minttettoos:

  • Issi Yihoowa Markkaa oycha.

  • Nu sayttiyaa, www.jw.org xomoosa.

  • Ubba asay miishsha qanxxennan shiiqiyo nu shiiquwaa shiiqa.