Nu dirijjitee hara haymaanoote dirijjitetuura aybiininne gayttenna. Nu waanna biiroy Amarkkan deˈiyaaba gidikkokka, daro Yihoowa Markkati deˈiyoy hara biittatuuna. Hosppun miiloone gidiya Yihoowa Markkati 230ppe dariya biittatun Geeshsha Maxaafaa qofaa asawu yootoosona. Nuuni hegaadan oottiyoy, Yesuusi “asa ubbau markka gidana mala, kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7a ubban” odettanaadan azazido gishshataassa.—Maatiyoosa 24:14.

Nuuni awan deˈiyaaba gidikkokka, higgiyawu azazettoos. SHin polotikaara gayttidaagan oossinne exatokko. Nuuni hegaadan oottiyoy Kiristtaaneti ‘saˈaaba gidennaadan’ Yesuusi azazido gishshataassa. Hegaa gishshawu, nuuni polotikaara gayttidaban woy olan oossinne exatokko. (Yohaannisa 15:19; 17:16) Ubba, Naaˈˈantto Alamiyaa Olaa wode Yihoowa Markkati oossinne exatibeenna gishshawu, asay eta qachiis, barchiyaa bessiisinne issota issota woriis. Jarmanen kase qeese gididi oottida bitanee, “Bantta zoriyaa wozanaa gaasuwan Hitilere haaruwaa eqettidoogaa yootana danddayiyay eta xalla” yaagiis.

“[Yihoowa Markkati] keehi loˈˈo kanddoy deˈiyoogeeta. Yaaretenna hegaa mala asati polotikan xoqqa maatay deˈiyoogeeta gidanaadan koyoos; shin eta hegaa mala sohuwan mule demmokko. . . . Eti deriyaa haariyaageeta bonchoosona; shin asaa naatu meto ubbaa qaarana danddayiyay Xoossaa Kawotettaa xala gidiyoogaa ammanoosona.”Nová Svoboda giyo gaazeexaa, CHek Ripabilike.

SHin nuuni asaappe shaahettidi dumma deˈokko. Bana kaalliyaageeta xeelliyaagan Yesuusi, “Sa7aappe kessana mala woossikke” yaagidi Xoossaa woossiis. (Yohaannisa 17:15) Hegaa gishshawu, ooso sohuwan, giyan, qassi timirtte keetti biishin nuna beˈana danddayaasa.