• YELETTIDO BIITTAA: 1952

  • YELITTIDO BIITTAA: AMARKKAA

  • KASE TAARIKIYAA: HANQQUWAA EEXXI KIYEES

KASE DEˈUWAA:

Taani Amarkkan, Kaliforniyan, Losanjjeles kataman dumma dumma heeran deˈiya, iitabaa oottiyoogaaninne jallissiya xaliyaa goˈettiyoogan erettida naatuura diccaas. Nu soo naati usuppuna; taani naaˈˈantto naˈa.

Ta aayyiyaa nuna Protesttantte haymaanootiyaa kaallanaadan ootta dichaasu. SHin yelagatettan taani naaˈˈu qommo deˈuwaa deˈiyoogaa doommaas. Woggaa Woggaa woosa keettan kuwayriyan yexxays. Hara gallassatun asay shiiqidi yexxiyoonne duriyo sohuwaa bays, jallissiya xaliyaa goˈettays, qassi kandduwan shori baynnabaa oottays.

Kase taani hanqquwaa eexxa kiyiya asa. Taani asa shocada xoonanawu aybakka goˈettanawu guyye giikke. Taani woosa keettan tamaaridobay aybanne maaddibeenna. Taani darotoo, “Haluwaa kessiyay Godaa; taani qassi i haluwaa kessanawu goˈettiyo miishsha!” yaagays. Taani 1960 heeran naaˈˈantto xekka timirtte keettan tamaaraydda, asaa maatawu olettiya Blak Panter giyo polotikaa yame gidana koyaas. Yaatada, asaa maatawu baaxetiya tamaaretu citaa yame gidaas. Issi issitoo, eqettiyoogaa bessanawu salppiyaa kiyoos; he wodetu ubban timirtte keettay gorddettees.

Hanqquwaa eexxa kiyiya asa gidiyo gishshawu, eqettiyoogaa xallay tana ufayssibeenna. Hegaa gishshawu, danobaa oottiyoogaa doommaas. Leemisuwawu, issi wode ta laggetuura Afirkkaa aylleti Amarkkan naaqettidoogaa bessiya pilmiyaa beˈida. He naaquwan yiillotidi, paranjja gidida yelagata he pilime keettan shocida. Yaatidi, haratakka shocanawu paranjjati deˈiyo moottaa biida.

Tawu layttay 20 kumana haniyo wode, ta ishatinne taani daro danobaa oottida. Polisetakka keehi wayssida. Ta kaalo ishatuppe issoy danobaa oottiyoogan erettida naatu citaa yame; taanikka eta yame gidaas. Ta deˈoy he wode yaa iiti iiti biis.

TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIIS:

Ta laggetuppe issuwaa aawaynne aayyiyaa Yihoowa Markkata. Eti tana gubaaˈiyaa shiiquwaa shoobbin baas. Yihoowa Markkati dumma gidiyoogaa sohuwaara akeekaas. Ubbaykka Geeshsha Maxaafaa oyqqidosona; qassi shiiquwan a goˈettoosona. Yelagatuura ubbay he shiiquwan madirakiyan haasayaa haasayoosona. Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaanne eti hegaa goˈettiyoogaa erada garamettaas. (Mazamure 83:18, NW) Gubaaˈiyan dumma dumma zare gidida asay deˈees; shin eti zariyaappe zariyaa dummayi xeellokkona.

 Koyro heeran, taani Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈana koyabeykke; shin shiiquwaa biyoogaa dosays. Issi galla omarssi taani Yihoowa Markkatu shiiquwan deˈishin, ta laggeti asay yexxiyo sohuwaa biidosona. Yan issi yelagay ba jaakkeetaa etawu immennan ixxin, shocidi woridosona. Wonttetta gallassi, eti naˈaa woridoogaa ceeqettidi yootidosona. Eti pirdda keetti shiiqido wodekka, hegaa xaasayi xeellidosona. Etappe daroti deˈo laytta ubbaa qashettanaadan pirddettidosona. He galla omarssi taani etaara deˈenna gishshawu, keehi ufayttaas. Taani laamettanawunne Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu qofaa qachaas.

Issi zaree haraa ixxiyoogaa taani darotoo beˈido gishshawu, Yihoowa Markkatu hanotan garamettaas. Leemisuwawu, paranjja gidida Yihoowa Markkay hara biitti biyo wode, ba naata paranjja gidenna urawu hadaraa immidi biis. Qassi keetti baynna karetta yelagaa paranjja gididaageeti bantta son deˈanaadan efiidosona. Yesuusi yootido, Yohaannisa 13:35n deˈiya, “Intte issoi issuwaara siiqettikko, ta erissiyo ashkkarata gidiyoogaa asai ubbai erana” yaagiya qaalaara Yihoowa Markkati maayettidi deˈiyoogaa taani akeekaas. Taani tumuppe issippetettay deˈiyo ishantta demmidoogaa eraas.

Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan, taani ta qofaa laammana koshshiyoogaa akeekaas. Taani saro deˈanaassa xalla gidennan, hegee aybippenne aadhiya deˈo oge gidiyoogaa erido gishshawu, ta qofaa muumeera dummayanawu baaxetaas. (Roome 12:2) Leddan leddan taani laamettaas. Ichashe 1974n xammaqettada Yihoowa Markka gidaas.

Taani saro deˈanaassa xalla gidennan, hegee aybippenne aadhiya deˈo oge gidiyoogaa erido gishshawu, ta qofaa muumeera dummayanawu baaxetaas

Taani xammaqetta simmadakka, hanqqettiyoogaa agganawu baaxetaas. Leemisuwawu, issi wode sooppe soo baada haggaazishin ta kaamiyaappe eraadooniyaa wuuqqida bitaniyaa yedettaas. Taani a gakkana hanin, i eraadooniyaa olidi woxxiis. Taani eraadooniyaa waatada wotta ekkidaakko haratuyyo yootishin, eta giddoppe issi cimay, “Istevenaa, neeni a oyqqiyaakko waatuutee?” giidi oychiis. He oyshay taani asaara saruwan deˈanawu qoppanaadaaninne baaxetanaadan denttettiis.

Xiqimita 1974n kumetta wodiyaa haggaaziyoogaa doommaas; hegee aginan aginan Geeshsha Maxaafaa tamaarissiyoogan asaa 100 saatiyaa haggaaziyoogaa. Guyyeppe, Niwu Yorken, Birukiliinen deˈiya Yihoowa Markkatu waanna biiruwan oottiyo maataa demmaas. SHin 1978n ta aayyiyaa sahettido gishshawu o maaddanawu Losanjjelese simmaas. Naaˈˈu layttappe simmin, Aranddo geetettiya ta siiqiyo machiyo ekkaas. A taassi miyye gidada, ta aayyiyaa hayqqana gakkanaashinkka tana keehi maaddaasu. Guyyeppe Aranddanne taani Giiliyaade Geeshsha Maxaafaa Timirtte Keettan tamaaridi, Paanaama maddabettida; nuuni haˈˈikka yan misoonaawe gididi haggaazoos.

Taani xammaqettoosappe ha simmin, hanqquwaa eexxa kiyanaadan oottiya darobay gakkiis. Hanqqettanaadan oottiya asatuppe baqatana woy he hanotaa zarbbissana koshshiyoogaa tamaaraas. Taani he hanotaa oyqqiyo ogiyaa xeelliyaagan ta keettaayyiyo gujjin, daro asay tana nashshees. Taani ta huuphiyawukka garamettays! Hegawu taani tanan ceeqettikke. SHin, hegee Geeshsha Maxaafay asay laamettanaadan oottiyo wolqqaa bessiyaaba gidiyoogaa ammanays.—Ibraawe 4:12.

TAANI GOˈETTIDO HANOTAA:

Geeshsha Maxaafay taani ufayssiya deˈo deˈanaadan maaddiis; qassi tumuppe saruwan deˈanaadan tamaarissiis. Taani asaa shociyoogaa aggada, eti ayyaanaaban paxana mala maaddays. Ubba naaˈˈantto xekka timirtte keettan tamaariyo wodeppe doommidi tawu morkka gidida uraakka Geeshsha Maxaafaa xannaˈissaas. I xammaqetti simmin, nuuni amarida wodiyawu issippe deˈida. Nuuni hanno gakkanawu mata lagge. Taaninne ta keettaayyiyaa 80ppe dariya asay nunaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi, Yihoowa Markka gidanaadan maaddida.

Taani tumu ishanttu giddon ufayssiya deˈuwaa deˈanaadan maaddido gishshawu, Yihoowa wozanappe galatays.