Deˈo giyoogee hagaa xallee?

Issi Issitoo, Asaa Naatu Baree Keehi Qantta Gaada Qoppa Eray?

‘Deˈo giyoogee kaaˈiyoogaa, oottiyoogaa, aqo oyqqiyoogaa, naata dichiyoogaa qassi ceeggiyoogaa xalleeyye’ gada oycha eray? (Iyyooba 14:1, 2) Geeshsha Maxaafay erancha asatikka hegaadan qoppidoogaa yootees.—Eranchchaa 2:11 nabbaba.

Deˈuwawu halchidobi deˈii? Koyruwan nuuni, ‘Deˈoy waani doommidee?’ giidi oychana bessees. Nu guuggeenne nu bolla kifileti harati maalaaliya ogiyan merettidoogaa pilggi eri simmidi, daro asay nuna Medhida, aadhida erancha uri deˈiyoogaa akeekidosona. (Mazamure 139:14 nabbaba.) Yaatikko, issibaa halchidi nuna medhiis giyoogaa. Hegee aybakko eriyoogee nu deˈuwan kaseegaappe aaruwan ufayttanawu maaddees.

Asay merettidoy aybissee?

Xoossay koyro azinaanne machiyo Addaamanne Hewaano anjjiis; qassi etawu ufayssiya oosuwaa immiis. Xoossay eti saˈaa kumanaadan, gannatiyaa aassanaadan qassi merinawu deˈanaadan halchiis.—Doomettaabaa 1:28, 31 nabbaba.

Asay Xoossaa haaruwaa bolli makkalidoogee amarida wodiyawu a halchoy polettennaadan oottiis. SHin Xoossay nuna aggibayibeenna; qassi asaa naatussinne saˈawu halchidoba laammibeenna. Geeshsha Maxaafay Xoossay ammanettida asaa naata ashshanawunne saˈawu halchidoba polanawu oottiiddi deˈiyoogaa yootiyoobay nuna keehi minttettees! Xoossay asaa naatussi koyro halchido deˈuwaa neeni demmanaadan koyees! (Mazamure 37:29 nabbaba.) Neenikka Xoossaa halchuwan goˈettanawu waatana koshshiyaakko Geeshsha Maxaafaappe tamaara.