Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA October 2015 | Yihoowa Markkati Oonee?

Ha oyshatuyyo tumu zaaruwaa demmanawu aybissi eta oychikkii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Yihoowa Markkati Oonee?

Ha huuphe yohuwan qonccida qofay ne qofaara issi malee?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Yihoowa Markkati Ay Mala Asee?

Neeni nunaara waana gayttanaakko eriyoogan garamettana.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Yihoowa Markkati Woygi Ammaniyoonaa?

Geeshsha Maxaafaa mintti ammaniyoogee harabaakka mintti ammananawu maaddees.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Nu Oosuwawu Koshshiya Miishshaa Awuppe Demmiyoo?

Miishshaa awuppe demmiyoo? He miishshaa waati goˈettiyoo?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Nuuni Sabbakiyoy Aybissee?

Nuuni kumetta saˈan sabbiyo heezzu waanna gaasoy deˈees.

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Ta Deˈoy Kaseegaappe Yaa Iitiis

Isteven Makduweli hanqquwaa eexxi kiyiya asa; shin a laggeti i baynnasan asa woridoogee, i laamettanawu qofaa qachanaadan oottiis.

Xoossaa Ufayssana Danddayiyoo?

Hegaa zaaruwaa bantta deˈuwan wolqqaama balabaa oottida Iyyooba, Looxanne Daawita deˈuwan hanidabaappe akeekoos.

LIFE STORY

Hayttatiyoogaappe Aadhiyaabaa Demmaas

Mina Hang Godenzi deˈoy issi kutti laamettin, a keehi erettiya asa gidaasu. SHin hegee a kase qoppidoogaadan ufayssiyaaba gidibeenna.

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Deˈuwaa halchoy aybee? Asay merettidoy aybissee?