Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  July 2015

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | GEESHSHA MAXAAFAA XANNAˈANAWU KOYAY?

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee?
  • Deˈuwawu halchidobi aybee?

  • Asay tuggatiyoynne hayqqiyoy aybissee?

  • Sinttappe aybi hananee?

  • Xoossay taayyo qoppii?

Hegaa mala oyshaa nena oycha eray? Yaatikko, haratikka neegaadan oychoosona. Deˈuwaa xeelliyaagan denttiyo keehi koshshiya oyshati kumetta saˈan deˈiya asaa qofissoosona. He oyshatu zaaruwaa demmana danddayay?

Miilooniyan qoodettiya asay, “Ee danddayays!” giidi zaarees. Aybissi? Eti bantta oysha ubbawu Geeshsha Maxaafaappe zaaruwaa demmido gishshataassa. Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa eranawu koyay? Yaatikko, Yihoowa Markkati miishsha qanxxissennan Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogan goˈettanawu koyana danddayaasa. *

Geeshsha Maxaafaabaa pilggiyoogaa xeelliyaagan issi issi asay hagaadan giyoogee qoncce: “Tawu wodee baawa.” “Akeekanawu keehi wayssiyaaba.” “Taani issibaa mintta oyqqanawu yayyays.” SHin haratu qofay hegaappe dumma. Eti Geeshsha Maxaafaappe tamaaranawu koyoosona. Ane amarida leemisota beˈa.

  • “Taani Kaatolikenne Protesttantte woosa keettaa, Sike beeta maqidasiyaanne Budistte gadaamiyaa baas; qassi yuniversttiyan haymaanootiyaa timirttiyaa tamaaraas. Gidikkokka, ayyaanaaban taani oychiyo daro oyshawu zaaruwaa demmabeykke. Guyyeppe issi Yihoowa Markkiyaa ta soo yaasu. A Geeshsha Maxaafaappe zaaridoban taani garamettada, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu eeno gaas.”—Giilo, Inggilize.

  • “Taani deˈuwaabaa darobaa oychays; shin ta woosa keettaa pastteree zaaridobaa taani kallabeykke. Gidikkonne, issi Yihoowa Markkay Geeshsha Maxaafaappe ta oyshaa zaariis. Taani gujjada eranawu koyiyaakkonne i oychin, ufayttada eeno gaas.”—Koffa, Beeniine.

  • “Taani hayqqidaageetubaa eranawu keehi koyaas. Taani hayqqidaageeti paxa deˈiyaageeta qohana danddayoosona gaada qoppays; shin Geeshsha Maxaafay woygiyaakko eranawu koyaas. Hegaa gishshawu, Yihoowa Markka gidida ta laggiyaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommaas.”—ZHoza, Brazile.

  • “Taani Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu malaas, shin akeekana danddayabeykke. Hegaappe simmin, Yihoowa Markkati ta soo yiidi Geeshsha Maxaafaa hiraagata amaridaageeta tawu loytti qonccissidosona. Taani tamaarana danddayiyo harabi deˈiyaakkonne eranawu koyaas.”—Denizo, Mekisiiko.

  • “Xoossay tawu tumuppe qoppiishsha gaada qoppays. Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafay yootiyo Xoossaa woossanawu qoppaas. Kaalliya gallassi Yihoowa Markkati ta soo yin, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu eeno gaas.”—Anjo, Neppal.

Ha asatubay Yesuusi, “Bantta ayyaanan hiyyeesa gididoogaa eriyaageeti anjjettidaageeta” yaagidi yootidoogaa nuuni hassayanaadan oottees. (Maatiyoosa 5:3) Ee, ayyaanaabaa koyiyoogee asawu meretan deˈiyaaba. He koshshaa kunttana danddayiyay Xoossaa xalla, qassi i ba Qaalaa Geeshsha Maxaafaa baggaara hegaadan oottees.

Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu waatana koshshii? Hegee nena waati goˈˈana danddayii? Ha oyshatu zaaruwaa kaalliya huuphe yohuwan beˈana.

^ MENT. 8 Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan Xoossaa sunttay Yihoowa.