Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  July 2015

Cimidikka Loˈˈana Danddayettees

Cimidikka Loˈˈana Danddayettees

CIMIYOOGAA qoppiyo wode intteyyo aybi siyettii? Hegee darota qofissees, hirggisseesinne ubba qassi yashshees. Asay hegaadan haniyoy cimatettay darotoo puulummiyoogaara, hitiyoogaara, dogiyoogaara, harggee caddiyoogaaranne hegaa mala ufayssennabaara gayttidaba gidiyo gishshataassa.

SHin ceeggiyo wode asaa hanotay issuwaagee haraagaappe keehi dumma. Cimiyo wode issoti issoti payya, qassi maara qoppoosona. Hegaa bollikka, zammaana akkamoy harggee caddiyo harata maaddiis. Hegaappe denddidaagan, issi issi biittan keehi daro asay payya gididi daro layttaa deˈees.

Gidoppe attin, cimatettaara gayttida metoy gakkin gakkana xayin, daro asay cimikkokka loˈˈidi deˈanawu koyees. Hegaadan waani deˈana danddayettii? Nu xeelay, qassi nu deˈuwan gakkiya ha oorattabaa meezetana danddayiyoogeenne meezetana koyiyoogee hegawu maaddiyaabaappe amaridaagaa. Hegaara gayttidaagan, kaallikko maaddiya Geeshsha Maxaafaa maarata amaridaageeta ane beˈoos.

INTTE ABBIYAA AKEEKITE: “Ashkketettaara aadhdhida eratettai yees.” (Leemiso 11:2) Ha hanotaara gayttidaagan, ‘ashkke’ giyo qaalay ubbabaa kaseegaadan oottana danddayennaagaa akeekiyaanne hegaa xaasayidi xeellenna cimata qonccissana danddayees. Brazilen deˈiya, layttay 93 gidido CHarlesi, “Issi uri daro layttaa deˈikko, cimees. Wotti yeggidi yelaga gidana danddayenna” yaagiis.

SHin, abbiyaa akeekiyoogee, “Taani ceeggido gishshawu, aynne maaddikke” giidi keha gidennabaa qoppiyoogaa gidenna. Hegaadan qoppiyoogee issi uri mishettennaadan oottana danddayees. Leemiso 24:10y, “Neeni metuwaa gallassi laafikko, ne wolqqai guutta” yaagees. Gidoppe attin, ba abbiyaa akeekiya uri bawu danddayettida ubbabaa oottanawu loˈˈobaa qoppees.

Xaaliyaa biittan deˈiya, layttay 77 gidido Koradoy, “Neeni kaamiyaa pudettaa laaggiyo wode, motoree eqqennaadan marshshiyaa laammaasa” yaagiis. Ee, issi uri cimiyo wode issi issibaa laammana koshshees. Koradoynne a machiyaa omarssi wolqqay hitti geenna mala, gallassi son darobaa oottokkona. Brazile biittan deˈiya, layttay 81 gidido Meriyanakka cimiyoogaara gayttidaagan goˈˈiyaabaa qoppawusu. A hagaadan gaasu: “Ubbatoo ta abbiyaadan oottiyoogaa  tamaaraas. Oottiyo wode, koshshikko guuttaa shemppa ekkays. Nabbabanawu woy muuziqaa siyanawu uttays woykko zaqqullays. Taani kaseegaa keenaa oottana danddayennaagaa akeekaas.”

BESSIYAAGAADAN HANITE: “[Maccaasay] bessiya maayuwaa kiphataaninne banttana shiishshi ekkiyoogan maayona.” (1 Ximootiyoosa 2:9) “Bessiya maayuwaa” giyo qofay bessiyaabaanne loˈˈobaa qonccissees. Kanaada biittan deˈiya, layttay 74 gidido Barbara, “Taani qulxxuxxanne geeshsha gidanawu baaxetays. ‘Taani cimaas, ay maayinkka tana qofissenna’ giyoogan, beni wode asa milatanawu koyikke” yaagaasu. Brazilen deˈiya, layttay 91 gidido Ferna, “Ta ufayttanaadan issi issitoo ooratta maayuwaa shammays” yaagaasu. Cima attuma asay shin? Brazilen deˈiya, layttay 73 gidido Antoniyoy, “Geeshshanne yallisa maayuwaa maayiyoogan, tawu danddayettida keenan loˈˈada deˈanawu baaxetays” yaagiis. I, “Taani ubba galla bollaa meecettaysinne ta buuchaa meedays” yaagidi, ba geeshshatettaabaa yootiis.

Intte Abbiyaa Akeekite

Hara baggaara qassi, issi uri ‘bana shiishshi ekkennaagaa’ bessiya hanotan ba maayuwaabaa keehi qoppennaadan naagettana bessees. Tohossa Koriyan deˈiya, layttay 69 gidido Bokima maayuwaabaa bessiyaagaadan xeellawusu. A, “Taani yelagatettan maayido issi issi maayuwaa maayana bessennaagaa akeekays” yaagaasu.

LOˈˈOBAA QOPPITE: “Hiyyeesatu de7oi ubba gallassikka baaxe. SHin ufaittiya asati ubbatonkka bantta de7uwaa aloosona.” (Leemiso 15:15) Intte ceeggiyo wode, yelagatettaa wolqqaanne he wode oottiyo darobaa hassayidi, loˈˈo gidennabaa qoppana danddayeeta. Hegee meeze gididaba. Gidikkokka, ubbatoo he iita qofaa qoppennan agganawu baaxetite. Muletoo kasebaa qoppiyoogee ufayttennaadan oottananne intteyyo danddayettiyaabaa oottennaadan diggana danddayees. Kanaadan deˈiya, layttay 79 gidido Josefi, “Taani danddayiyoobaa ufayttada oottanawu malays, qassi kaseegaadan oottana danddayennaban azzanikke” yaagiis.

LoˈˈObaa Qoppite

Nabbabiyoogeenne tamaariyoogee loˈˈobaa qoppanaadaaninne ooratta qofaa ekkanaadankka oottana danddayees. Hegaa gishshawu, intteyyo danddayettida keenan oorattabaa nabbabananne tamaarana danddayiyo hanotaa akeekite. Pilippinssen deˈiya, layttay 74 gidido Ernestoy maxaafa keetti biidi, nabbabanawu ufayssiya maxaafaa koyees. I, “Nabbabiyoogee asay oorattabaa oottidi ufayttiyoogee tawu siyettanaadaaninne ta son uttada qofan yuuyiyoogan ufayttanaadan oottees” yaagiis. Siwidinen deˈiya, layttay 75 gidido Lennarti ubba keehi deexxiyaabaa oottiis; i ooratta qaalaa tamaariis.

KEHITE: “Immite; Xoossai intteyyo immana.” (Luqaasa 6:38) Intteyyo deˈiya wodiyan harata maaddiyoogaanne intteyyo deˈiyaabaa haratussi  immiyoogaa meeze oottite. Hegee intte koshshiyaabaa oottido gishshawu ufayttanaadan oottees. Brazilen deˈiya, layttay 85 gidido Oza bawu abbee guutta gidikkonne, harata maaddanawu keehi baaxetawusu. A hagaadan gaasu: “Sahettida woy hidootaa qanxxida ta laggetuyyo silkkiyaa dawalaysinne dabddaabbiyaa xaafays. Issi issitoo guutta imota etawu yeddays. Qassi sahettidaageetuyyo qumaa kattiyoogaa woy laqilaqiyaabaa giigissiyoogaakka dosays.”

Kehite

Kehiyoogee haratikka kehanaadan oottees. Siwidinen deˈiya, layttay 66 gidido Yani, “Intte haraata siiqiyo wode, etikka inttena siiqoosonanne intteyyo qarettoosona” yaagiis. Ee, keha uri siiqanaadaaninne nashshanaadan maaddiyaabaa oottiyo gishshawu, harati ufayttoosona.

PASHKKI GIITE: “SHaahettanau koyiya asi ba amuwaa kaallees; lo77o era ubbaakka phalqqees.” (Leemiso 18:1) Intte asi baynnasan takkanawu koyiyo wodee deˈikkokka, haratuppe shaahettoppite. Nayjeeriyan deˈiya, layttay 72 gidido Inesenti laggetuura wodiyaa aattiyoogaa dosees. I, “Taani yelagatuurakka cimatuurakka laggetiyoogan ufayttays” yaagiis. Siwidinen deˈiya, 85 laytta bitanee Beryi, “Taani yelagatuura laggetanawu baaxetays. Eta wolqqay taani zaarettada yelaga gididabadan wozanan tawu siyettanaadan oottees” yaagiis. Intte laggeta issi issitoo shoobbite. Tohossa Kooriyan deˈiya, 72 laytta bitanee Hansiki, “Nunaara wodiyaa aattanaadan woy qumaa maanaadan yelagatakka cimatakka shoobbiyoogaa taaninne ta machiyaa dosoos” yaagiis.

Pashkki Giite

Pashkka uri asaara haasayanawu metootenna. SHin asaara haasayiyo wode odiyoogaa xallay gidenna; siyanakka koshshees. Haratussi qoppite. Moozambbiken deˈiya, layttay 71 gidido Elena, “Taani pashkka, qassi harata bonchays. Eti qoppiyoobaanne dosiyoobaa eranawu eti haasayiyo wode ezggays” yaagaasu. Brazilen deˈiya, layttay 73 gidido ZHozee, “Haratussi qarettiyaanne qoppiya, bessiya wodiyan galatiya, naaciyaanne loytti ezggiya asaara wodiyaa aattiyoogaa asay dosees” yaagiis.

Intte haasayiyo wode, ‘siyanawu ufayssiyaabaa’ haasayanawu baaxetite. (Qolasiyaasa 4:6) Haratussi qoppitenne eta minttettite.

GALATITE: “Galatite.” (Qolasiyaasa 3:15) Harati inttena maaddiyo wode, galatite. Galatiyoogee haraatuura dabbotanaadan maaddees. Kanaadan deˈiya, layttay 74 gidido Mari-Pola hagaadan gaasu: “Mata wode taaninne ta azinay keettaa laammidi guutta keettaa gelida. Nu laggeti daroti nuna maaddidosona. Nuuni eta galatinkka wuriyaaba gidenna. Nuuni galataa karddiyaa etawu kiittida, qassi hegaappe simmin etappe amaridaageeta qumaa shoobbida.” Tohossa Kooriyan deˈiya, 76 laytta maccaasiyaa Jewana Kawotettaa Addaraashaa kaamiyan bana efiyaageeta galatiyoogaa yootaasu. A, “Taani he maado ubbawu keehi galatiyo gishshawu, nadaajjiyawu guutta miishshaa immays. ‘Galatays’ gaada xaafidobaara guutta imotaa issi issitoo giigissays” yaagaasu.

Ubbaappe aaruwan deˈuwaa immido gishshawu, Yihoowa galatite. Erancha Kawuwaa Solomoni, “Haiqqida gaammuwaappe paxa de7iya kanai keha” yaagiis. (Eranchchaa 9:4) Ee, suurebaa qoppiyoogaaninne oorattabaa meezetanawu eeno giyoogan, cimidikka loˈˈana danddayettees.

Galatite