Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  July 2015

 GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Yihooway Maariyaagaanne Atto Giyaagaa Gidiyoogaa Akeekaas

Yihooway Maariyaagaanne Atto Giyaagaa Gidiyoogaa Akeekaas
  • YELETTIDO LAYTTAA: 1954

  • YELETTIDO BIITTAA: KANAADA

  • KASE TAARIKIYAA: BALIBAKKIYAAGAA, CEERIYAA KAAˈIYAAGAA

KASE DEˈUWAA:

Taani Montiryaale kataman hiyyeesa heeran diccaas. Ta aaway hayqqin ta aayyiyaa so aawatettaa ubbaa ekkiyo wode, taani biron usuppun agina naˈa. Nu soo naatu hosppunaappe taani wurssetta.

Taani galla galla jallissiyaabaa goˈettaydda, ceeriyaa kaaˈaydda, danobaa oottayddanne makkalanchatuura laggetaydda diccaas. Tawu layttay tammaa gidin, shaaramuxatuyoonne dichawu talˈˈiyaageetuyyo kiitettiyoogaa doommaas. Taani darotoo worddotays; qassi tawu danddayettida ubban asaa balbbakkiyoogee tana ufayssees. Hegee tawu amale gidiis.

Tawu layttay 14 gidin, asaa cimmiyoobaa halchiyoogan keehi erettaas. Leemisuwawu, worqqan sheeshshido saatiyaa, sagaayuwaanne migiduwaa daruwaa shammada, hegaa bolli 14-karaate worqqa giya maatafaa wottada, ogiyaaninne suuqeti deˈiyoosan kaamiyaa essiyoosan bayzzays. Taani miishshaa sohuwaara demmiyo gishshawu keehi ufayttays. Issitoo taani issi gallassi 10,000 doolaariyaa demmaas!

Ta eeshshay laamettanaadan loohiyo timirtte keettaappe tana kessiyo wode, tawu layttay 15; heede ta deˈiyo keetti baawa. Ogiyan, allaxxiyoosan, woy ta eriyo laggetu son aqays.

Taani balbbakkiyo gishshawu, darotoo poliseti tana qoridi oychoosona. Taani wuuqettida miishsha bayzzenna gishshawu, mule qashetta erikke. Gidoppe attin, taani balbbakkiyo gishshawu, worddobaa oottiyo gishshawunne piqaadee baynnan bayzziyo gishshawu, daro miishshaa qaxxayettays. Oonanne yayyenna gishshawu, dichawu talˈˈiyaageetu miishshaa asaappe shiishshays. Hegee pala ooso gidiyo gishshawu, issi issitoo taani massaariyaa oyqqada bays. Issi issitoo taani citan kobabaa oottiyaageetuura oottaas.

TAANI LAAMETTANAADAN GEESHSHA MAXAAFAY MAADDIIS:

Taani Geeshsha Maxaafaabaa koyro siyiyo wode, tawu layttay 17. Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa  doommida ta laggeera he wode deˈays. SHin taani Geeshsha Maxaafay yootiyo kandduwaa maara naaganawu koyenna gishshawu, o aggada hara naˈeera deˈiyoogaa doommaas.

Ta laggiyaa naaˈˈanttoora Yihoowa Markkatuura xinaatiyaa doommido wode, taani laamettanaadan oottiyaabi merettiis! A ba deˈuwan laamettaasu; qassi a ashkkenne danddayancha gididoogee tana garamissiis. Taani Yihoowa Markkatu Kawotettaa Addaraashan shiiqanaadan shoobettada eeno gaas. Ashkkenne keha asati tana mokki ekkidosona. Taani eriyoogaappe hegee keehi dumma! Nu so asay tana koyiyaabadan tawu mule siyetti erenna; naatettan tana siiqennabadan tawu siyettiis. Taani keehi amottiyoogaa mala siiquwaa Yihoowa Markkatu giddon beˈaas. Yihoowa Markkati taani Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan shoobbin, ufayttada eeno gaas.

Geeshsha Maxaafaappe taani tamaaridobay ta shemppuwaa ashshiis. Ceeriyan acotido acuwaappe kiyanawu ta laggetu naaˈˈaara bonqqanawu halchaas; he acoy 50,000 doolaareppe darees. SHin bonqqennan aggido gishshawu, keehi ufayttays! Ta laggeti bonqqanawu biidosona. Etappe issoy qashettiis, qassi hankkoy hayqqiis.

Taani Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode, daroban laamettana koshshiyoogaa akeekaas. Leemisuwawu, Geeshsha Maxaafay 1 Qoronttoosa 6:10n, “Kaisoti woi miishshaa amottiyaageeti woi mattottiyaageeti woi cayiyaageeti woi bonqqiyaageeti Xoossaa kawotettaa laattokkona” yaagiyoogaa tamaaraas. He xiqisiyaa nabbabiyo wode, ta iita hanotay taani yeekkanaadan oottiis. Ta deˈuwan taani muleera laamettana koshshiyoogaa akeekaas. (Roome 12:2) Taani iita makkalancha asa; qassi muletoo worddotays.

Gidoppe attin, Yihooway maariyaagaanne atto giyaagaa gidiyoogaakka Geeshsha Maxaafaappe tamaaraas. (Isiyaasa 1:18) Kase taani deˈiyo deˈuwaa agganawu Yihooway maaddanaadan mintta woossaas. I maaddin, loddan loddan ta eeshshay laamettiis. Taaninne ta laggiyaa azinanne macho gidiyoogee higgiyan erettanaadan oottiyoogan gitabaa oottida.

Haˈˈi taani deˈiyoy Geeshsha Maxaafaa maaraa oosuwan peeshshiyo gishshataassa

He wode tawu heezzu naati deˈoosona; qassi ta layttay 24. He wode taani higgiyan paqqadettida oosuwaa demmana koshshiis. SHin taani daro tamaarabeykke, qassi tawu waabe gidiya asi baawa. Yaatiyo gishshawu, Yihoowa mintta woossaas. Yaatada oosuwaa koyanawu baas. Taani ta deˈuwan laamettanawunne ammanettada oottanawu koyiyoogaa ootissiyaageetussi yootaas. Taani Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo gishshawu loˈˈo asa gidanawu koyiyoogaa issi issitoo yootays. Ootissiya daroti tana oosuwawu qaxarennan ixxidosona. Wurssettan, kase taani deˈido iita deˈuwaabaa yoota simmin, tana oychiyaagee, “Gaasuwaa erana xayikkonne, nena qaxarana koshshiyaabadan tawu siyettees” yaagiis. Taani hegee ta woosaa zaaro gaada qoppays. Guyyeppe, taakka ta machiyaakka xammaqettidi Yihoowa Markka gidida.

TAANI GOˈETTIDO HANOTAA:

Haˈˈi taani deˈiyoy Geeshsha Maxaafaa maaraa oosuwan peeshshiyo gishshataassanne Kiristtaanetuppe koyettiyaagaadan deˈiyo gishshataassa. Haˈˈi ta so asaara ufayttada deˈays. Yihooway tawu atto giidoogaa ammanettiyo gishshawu, ta kahay geeshsha.

Harati Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa eranaadan maaddiyoogan aadhida 14 layttawu kumetta wodiyaa haggaazaas; qassi mata wode ta machiyaakka kumetta wodiyaa haggaaziyaaro gidaasu. Aadhida 30 layttan, tanaara oottiya 22 asay Yihoowawu goynnanaadan maaddidoogan ufayttays. Taani haˈˈi kaseegaadan asaa balbbakkanaassa gidana xayikkonne, suuqiyaa bays. Haˈˈi yaa biyo wode taani ammaniyoobaa ubbatoo haratussi yootays. Eti sinttappe balbbakkiyaageeti baynna alamiyan deˈanawu hidootaa wottanaadan taani etawu yootanawu koyays.—Mazamure 37:10, 11.