Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA July 2015 | Geeshsha Maxaafaa Xannaˈanawu Koyay?

Yihoowa Markkati miishsha qanxxissennan Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogan kumetta saˈan miilooniyan qoodettiya asay goˈettees. Ha Geeshsha Maxaafaa xinaatee nena waatidi maaddana danddayiyaakko beˈa.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee?

“Tawu wodee baawa,” woy “Taani issibaa mintta oyqqanawu yayyays” gaada qoppa eray?

Ubba Asay Geeshsha Maxaafaa Xannaˈanaadan Giigida Prograamiyaa

Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo prograamiyaabaa asay darotoo oychiyo oyshatuppe hosppunatu zaaruwaa beˈa.

Cimidikka Loˈˈana Danddayettees

Intte deˈuwan ha oorattabaa meezetanaadan, Geeshsha Maxaafan deˈiya usuppun qofay maaddana danddayees.

Ereetii?

Arkkiyolojiyan demmidobay Geeshsha Maxaafan xaafettidabaara maayettii? Geeshsha Maxaafan odettida biittatuppe gaammoy awude xayidee?

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

Yihooway Maariyaagaanne Atto Giyaagaa Gidiyoogaa Akeekaas

Norman Peltayyo asaa balbbakkiyoogee amale gidiis. SHin Geeshsha Maxaafaappe issi xiqisiyaa nabbabidoogee i yeekkanaadan oottiis.

Kiristtoosa Morkkee Oonee?

I sinttaappe yaaneeyye, ha wodiyan deˈii?

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Pirddaa Gallassay 1,000 laytta takkiyoy aybissee?