Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | YESUUSI ASHSHEES—AYBIPPE?

Nuuyyo Atotettay Koshshiyoy Aybissee?

Nuuyyo Atotettay Koshshiyoy Aybissee?

“Maccaasappe yelettida asa baree qantta; hegaa keesaikka metuwan kumi uttiis. I ciishshaadan ciyyidi, sohuwaarakka qoqqofetti aggees; qassi gam77ennan kuwaadan eesuwan aadhdhiichchees.”—Iyyooba 14:1, 2.

Benippe doommidi, asay payyanne yelaga gididi merinawu deˈanawu amottiiddi takkiis. SHin azzanttiyaabay, nuuni ubbaykka hayqqoos. Heezzu shaˈu layttappe kase Iyyoobi yootido, qommoora deˈiya qofay ha wodiyankka tuma.[1]

Kumetta saˈan deˈiya asay merinawu deˈanawu keehi amottees. Geeshsha Maxaafay Xoossay asaa wozanan merinatettaa wottidoogaanne asay hegaabaa eranawu amottanaadan oottidi medhidoogaa yootees. (Eranchchaa 3:11) Hegaadan gidiyo gishshawu, siiqo Xoossay nuuni demmana danddayennabaa amottanaadan oottees gaada qoppay? Neeni ‘chii’ gaada zaarikko, likke. Xoossaa Qaalay hayqoy morkke gidiyoogaa, qassi i ‘xayanaagaa’ yootees.—1 Qoronttoosa 15:26.

Hayqoy morkke gidiyoogee erettidaagaa. Saro gidida asi ooninne hayqqana koyenna. Nuna qohiyaabaappe qosettoos woy baqatoos. Nuuni harggiyo wode paxanawu baaxetoos. Nuna worana danddayiyaabaappe halanawu nuuyyo danddayettida ubbabaa oottoos.

Yaatin, daro wodiyawu takkida ha morkkee xayana giidi ammananaadan oottiyaabi deˈii? Ee, deˈees. Xoossaa Yihooway asaa medhidoy amarida layttaa deˈidi hayqqanaadaana gidenna. Xoossay koyro, asay hayqqanaadan halchibeenna. I asay saˈan merinawu deˈanaadan qoppiis; qassi i halchidobay polettennan attenna.—Isiyaasa 55:11.

SHin hayqoy waani xayanee? Asay hayquwaa xayssanawu daro wodiyawu baaxetiis; shin mule xayssana danddayibeenna. Ha wodiyankka asay keehi baaxetees. Saynttistteti issi issi harggiyaa xayssiya marppiyaanne xaliyaa giigissidosona. Qassi deˈon deˈiyaabaa meretaa pilggoosona. Hegaa gishshawu, daro heeran deˈiya asaa baree he heeran xeetu layttappe kase deˈida asaagaappe aduqqiis. SHin hayqqiyoogee attibeenna. Geeshsha Maxaafay giyoogaadan, eti ubbay “biittau simmoosona.”—Eranchchaa 3:20.

Gidikkokka, daro wodiyawu takkida ha metuwaa asay ba hiillan xayssana giidi nuuni qoppokko. Xoossaa Yihooway nuuni atotettaa demmanaadan woy hayquwaappe attanaadan gitabaa giigissiis; hegaara gayttidaagan Yesuus Kiristtoosi wolqqaamabaa oottiis.