Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  April 2015

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Nuuni Yesuusa hayquwaa hassayana koshshiyoy aybissee?

Yesuusa hayqoy keehi xoqqu oottidi xeellana bessiyaabaappe issuwaa—Yesuusi hayqqidoy, Xoossay asaa naatuyyo halchidoogaadan eti deˈanaadaana. Asay iitabaa oottanaadan, hargganaadan woy hayqqanaadan merettibeenna. (Doomettaabaa 1:31) SHin nagaray koyro bitaniyaa Addaama baggaara ha saˈaa geliis. Yesuusi nagaraappenne hayquwaappe nuna ashshanawu ba shemppuwaa aattidi immiis.—Maatiyoosa 20:28; Roome 6:23 nabbaba.

Yesuusa hayqoy sinttappe polanabay aybee?—isiyaasa 25:8; 33:24

Xoossay ba Naˈay nuussi hayqqanaadan saˈaa kiittiyoogan ba gita siiquwaa bessiis. (1 Yohaannisa 4:9, 10) Yesuusi bana kaalliyaageeti guuttabaa, hegeekka oyttaanne woyniyaa giigissidi a hayquwaa hassayanaadan azaziis. Layttan layttan hegaadan oottiyoogee Xoossaynne Yesuusi bessido siiquwaa gishshawu eta nashshiyoogaa bessiyaaba.—Luqaasa 22:19, 20 nabbaba.

Oyttaa maananne woyniyaa uyana bessiyay oonee?

Yesuusi ba erissiyo ashkkarati ba hayquwaa hassayanaadan koyro azazido wode, issi maachaabaa yootiis. (Maatiyoosa 26:26-28) He maachay etinne amarida asati Yesuusaara saluwan kawonne qeese gidanaadan oottees. Yesuusa hayquwaa hassayiyo baalaa miilooniyan qoodettiya asay bonchiyaaba gidikkokka, oyttaa maananne woyniyaa uyana bessiyay he maachaa maacettidaageetu xallaa.—Ajjuutaa 5:10 nabbaba.

Kawo gidana he asata Yihooway 2,000 gidiya layttawu dooriiddi takkiis. (Luqaasa 12:32) Saˈan merinawu deˈana asaara gatti xeelliyo wode eta qooday keehi guutta.—Ajjuutaa 7:4, 9, 17 nabbaba.