AZINAY ba machiyo waati woppissana danddayii? Daro asay azinay oottana koshshiyo waannabay miishshaara gayttidaban ba soo asaa woppissiyoogaa giidi qoppees. SHin daro miishshay deˈiyo issi issi machoti qofan woppu gookkona; ubba unˈˈettoosona. Leemisuwawu, Isppeene biittaa asa gidida Rosa ba azinaabaa, “I karen asay dosiyo asa; shin son hegaa mala gidenna” yaagaasu. Nayjeeriyaa biittaa asa gidida Joya qassi, “Taani ta azinaara issiban maayettennaba gidikko i tana, ‘Taani ne azina gidiyo gishshawu, taani giyo ubbabaa neeni oottana bessees’ yaagees” yaagaasu.

Azinay ba aawatettaa waatidi siiquwan polana danddayii? Qassi i ba keettay ba machiyaa ‘woppu’ gaada deˈiyo soho gidanaadan waatana danddayii?—Uruto 1:9.

AZINAA AAWATETTAA XEELLIYAAGAN GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Xoossay azinaanne machiyo issuwaa haraappe shaakkennan xeelliyaaba gidikkokka, Geeshsha Maxaafay son eta naaˈˈawukka dumma dumma aawatettay deˈiyoogaa yootees. Roome 7:2y machiyaa ba azinaa “higgiyan” deˈiyoogaa yootees. Daro dirijjiteti bantta oosuwaa kaallidi polissiya ura sunttiyoogaadan, Xoossaykka azinay macheeyyo huuphe gidanaadan sunttiis. (1 Qoronttoosa 11:3) Hegaa gishshawu, azinay sintta xeera gididi ba aawatettaa polana koshshees.

Azinatoo, Xoossay intteyyo immido aawatettaa intte waati polana koshshii? Geeshsha Maxaafay, “Kiristtoosi woosa keettaa [siiqidoogaadan], . . . inttekka intte maccaasata siiqite” yaagees. (Efisoona 5:25) Ee, Yesuus Kiristtoosi machibeennaba gidikkokka, a leemisuwaa kaalliyoogee intte loˈˈo azina gidanaadan maaddana danddayees. Hegee waati maaddiyaakko ane beˈoos.

YESUUSA DEˈOY AZINATUSSI LOˈˈO LEEMISO

Yesuusi harata shemppissiisinne maaddiis. Bantta metuwan unˈˈettidanne wozanaa meqqida asa ubbaa Yesuusi, “Taakko haa yiite; taani inttena shemppissana” yaagiis. (Maatiyoosa 11:28, 29) I eta darotoo harggiyaappe pattiisinne ayyaanaabankka woppissiis. Daroti Yesuusi banttana maaddanaagaa eridi akko yiidoogee garamissiyaaba gidenna!

Azinati Yesuusa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoonaa? Ne machiyo maaddana danddayiyo issi issi ogiyaa qoppa. Rosa azzanaydda, “Ta azinay tana ba ashkkaradan xeellees”  yaagaasu; issi issi machotussikka iigaadan siyettees. Hara baggaara qassi, ba macheera ufayttidi deˈiya Kiwekoy hagaadan giis: “Taani ta machiyo aybin maaddana danddayiyaakko oychays. Taani o siiqiyo gishshawu, so giddo oosuwaa ootta maaddanawu keehi koyays.”

Yesuusi haratussi qoppiisinne qarettiis. Issi hiyyeesa maccaasiyaa 12 layttawu sahettada keehi barchetaasu. A Yesuusi maalaalissiya ogiyan asaa pattiyoogaa siyada, “‘Taani harai atto, a afalaa bochchikko paxana’ yaagada qoppaasu.” I qofay likke. A Yesuusakko shiiqada a afalaa xeera bochoosaara paxa aggaasu. Hegan deˈiya issi issi asay he maccaasiyaa higgiyaa kanttidabadan qoppana danddayees; shin Yesuusi he maccaasiyaa unˈˈettida asa gidiyoogaa akeekiis. * I kehatettan o, ‘Ta naˈee ne waayiyaappe paxa’ yaagiis. I o yeellayibeenna woy seeribeenna; ubba a ay keena waayettidaakko akeekidoogaa yootiis. Yaatiyoogan, i keehi qarettiya asa gidiyoogaa bessiis.—Marqqoosa 5:25-34.

Azinati Yesuusa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoonaa? Ne machiyaa pashkkenna wode, kaseegaappe aaruwan iyyo qoppa; qassi danddayancha gida. I qofaanne  i hanotaa akeekanawu baaxeta. Leemisuwawu, Rikardoy, “Ta maccaasiyaa guuttaban gitaban yiillotiyo wodetun, o yiilloyiyaabaa haasayennan agganawu daro naagettays” yaagiis.

Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuura haasayiis. Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuura darobaa haasayiis. I, “Ta Aawaappe siyido ubbabaa taani intteyyo yootaas” yaagiis. (Yohaannisa 15:15) Issi issitoo, Yesuusi qoppanawunne woossanawu barkka gidanawu koyidoogee tuma. SHin darotoo, i bawu siyettiya ubbabaa ba erissiyo ashkkaratuyyo yootiis. Asay a iitabaa oottida asadan woranaappe kase qammi i, “Taani . . . kayyottais” yaagidi bawu siyettiyaabaa etayyo qoncciyan yootiis. (Maatiyoosa 26:38) Issi issitoo eti a azzanttiyaabaa oottidaba gidikkokka, i etawu lanccidi eta haasayissiyoogaa aggibeenna.—Maatiyoosa 26:40, 41.

Azinati Yesuusa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoonaa? Ne macheera haasaya; neeyyo siyettiyaabaanne ne wozanan deˈiyaabaa ubbaa iyyo yoota. Machiyaa ba azinay hara asaara keehi haasayiyaaba gidikkokka, banaara haasayennabadan qoppana danddayawusu. SHin Aano giyo issi maccaasiyaa i azinay ba qofaa woy bawu siyettiyaabaa iyyo yootiyo wode a, “I tana keehi siiqiyoogaanne taani awu ulo lagge gidiyoogaa akeekays” yaagada bawu siyettiyaabaa yootaasu.

Yesuusa leemisuwaa wotti dentti qoppiyoogee issi uri loˈˈo azinanne loˈˈo aawa gidanaadan maaddees

Haasayissennan aggiyoogee qaxxayiyoogaa mala gidiyo gishshawu, ne machiyo hegaadan qaxxayoppa. Issi maccaasiyaa, “Ta azinay tawu lancciyo wode, amarida gallassaa tanaara haasayenna. I hegaadan oottiyoogee taani tana mooranchadaaninne asi dosenna asadan xeellanaadan oottees” yaagaasu. Gidikkokka, Yesuusa leemisuwaa kaallanawu baaxetiya Edwina giyo bitanee hagaadan giis: “Taani yiillotiyo wode, sohuwaara haasayikke; shin haasayana koshshiyo giiga wodiyaa naagada haasayays.”

Kasetidi ibaa yootido Joya i azinay Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommidi laamettidoogaa akeekaasu. Joya, “I kaseegaappe laamettiis; qassi Yesuusa leemisuwaa kaalliyoogan siiqiya azina gidanawu baaxetees” yaagaasu. Miilooniyan qoodettiya aqo laggeti hegaadan Geeshsha Maxaafaa tamaariyoogan goˈettiiddi deˈoosona. Neenikka etaagaadan Geeshsha Maxaafaa tamaarada goˈettana koyay? Yihoowa Markkati Geeshsha Maxaafaa miishsha qanxxissennan nena xannaˈissanaadan oychana danddayaasa.

^ MENT. 10 Muuse Higgiyaa maaran he maccaasiyaa tuna; qassi a bochiyo ooninne tunees.—Wogaabaa 15:19, 25.