Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  April 2015

 GEESHSHA MAXAAFAAPPE TOBBIYOOGAA

Geeshsha Maxaafaa Pilggana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafaa Pilggana Koshshiyoy Aybissee?

Hagaappe kaallidi deˈiyaagee, issi Yihoowa Markkay issi uraara Geeshsha Maxaafaappe tobbiyoogaa bessiyaaba. Biraana giyo Yihoowa Markkay Ermmaasa giyo bitaniyaa haasayissees giidi qoppoos.

GEESHSHA MAXAAFAA—TUMU TAARIKIYAA

Ermmaasa: Taani haymaanootebaa darin dosikke. Taani nenaara haasayanabay waayi darana.

Biraana: Neeni hegaa yootidoogee loˈˈo. Ta sunttay Biraana. Ne sunttay shin?

Ermmaasa: Ermmaasa.

Biraana: Haymaanootiyaa mintti kaalliya keettan diccadii?

Ermmaasa: Ee; shin kolloojjiyaa gela simmada haymaanootiyaa kaalliyoogaa aggaagaas.

Biraana: Gido shin, neeni kolloojjiyan ay tamaaradii?

Ermmaasa: Deretettaabaanne taarikiyaa. Asaa naati saˈan waani corattidaakko yootiya taarikiyaa dosays.

Biraana: Ee, taarikee ufayssiyaaba. Geella ne eriyaakkonne, Geeshsha Maxaafay daro taarikiyaa yootees. Neeni pilgganawu Geeshsha Maxaafaa goˈetta eray?

Ermmaasa: Akkay. Geeshsha Maxaafay loˈˈo maxaafa gidiyoogaa erays; shin taarike maxaafa gaada qoppa erikke.

Biraana: Neeni yuushsha qoppiya asa. Neeni guutta daqiiqaa takkana danddayikko, Geeshsha Maxaafan deˈiya tumu taariketuppe amaridaagaa taani bessana.

Ermmaasa: Ero. SHin tawu Geeshsha Maxaafi baa.

Biraana: Aynne baa. Taani oyqqido gishshawu, nena taagaappe bessana. Taani nena bessana koyro taarikee 1 Hanidabaa Odiya shemppo 29, paydo 26ninne 27n deˈiyaagaa. Xiqisee hagaadan gees: “Isseya na7ai Daawiti Israa7eela ubbaa bolli kawotiis. Daawiti Israa7eela bolli oitamu laitta kawotiis; Kebroonan i laappun laitta kawotiis; Yerusalaamen hasttamanne heezzu laitta kawotiis.”

Ermmaasa: Yaatin hagee tumu taarikiyaara aybin gayttii?

Biraana: Issi wode, Geeshsha Maxaafaa siriya asati Kawuwaa Daawita giyo asi deˈi erenna giidosona.

Ermmaasa: Tumaa gay? Eti hegaadan giidoy aybissee?

Biraana: Geeshsha Maxaafaanappe attin harasan daro naqaashi baynna gishshataassa. SHin, biittaa bookkidi beni wodebaa xannaˈiyaageeti 1993n, “Daawita Keettaa” giyo birshshettay deˈiyo qofay xaafettido keehi takkida shuchaa demmidosona.

Ermmaasa: Garamiyaaba.

Biraana: Abay Geeshsha Maxaafan odettido, Yesuusi saˈan deˈiyo wode biittaa haariya, PHenxxeniyaa PHilaaxoosikka deˈidoogaa he asati siroosona. Luqaasa shemppo 3, paydo 1y, he wode biittaa haariya daro asatuppe issoy a gidiyoogaa yootees.

Ermmaasa: Ahaa. He xiqisee, “PHenxxeniyaa PHilaaxoosi Yihudaa haariyo wode, Heeroodisi Galiila haarees” yaagees.

Biraana: Ero loˈˈo. Daro layttawu, issi issi eranchati PHenxxeniyaa PHilaaxoosi deˈida asa gidiyoogaa  siridosona. SHin a sunttay woocettidi xaafettido issi shuchay 50 gidiya layttappe kase Giddo Arshshon beettiis.

Ermmaasa: Ahaa. Taani hegaa kase mule siya erikke.

Biraana: Nenaara gayttada hegaa tobbido gishshawu ufayttaas.

Ermmaasa: Taani tumaa gays; Geeshsha Maxaafay loˈˈo maxaafa gidiyoogaa ammanays; shin nu wodiyawu goˈˈiya maxaafa gaada qoppikke. An deˈiya taarikee tuma gidana danddayees; shin ha wodiyawu goˈˈiyaaba gaada qoppikke.

GEESHSHA MAXAAFAA—BENI XAAFETTIDAAGAA HAˈˈIKKA GOˈˈIYAAGAA

Biraana: Daro asay neegaadan qoppees. SHin ta qofay hegaappe dumma. Aybissi giikko, asawu koshshiya waannabay hanno gakkanawu laamettibeenna. Leemisuwawu, nuussi qumay, maayoynne keettay ubba wode koshshees. Nuuni issoy haraara haasayana koyoos; qassi nu soo asaykka ufayttanaadan koyoos. Nuuni hegaa xoqqu oottidi xeelliyoogee tuma gidennee?

Ermmaasa: Ee, tuma.

Biraana: Geeshsha Maxaafay he ubbabaara gayttidaagan nuna maaddana danddayees. Geeshsha Maxaafay beni xaafettidaba gidikkokka, ha wodiyankka goˈˈees gaada taani ammaniyoy hegaassa.

Ermmaasa: Neeni woygana koyadii?

Biraana: Ee taani, ‘Geeshsha Maxaafan deˈiya zoree daro xeetu layttaappe kase xaafettido wode goˈˈidoogaadan, ha wodiyankka goˈˈees’ gaana koyaas.

Ermmaasa: Ero. SHin aybin aybin goˈˈii?

Biraana: Miishshaa bessiya ogiyan xeelliyoogaa, ufayssiya so asaa deˈuwaa woy loˈˈo lagge gidiyoogaanne hegaa mala harabaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyo zoree nuna keehi maaddees. Geeshsha Maxaafay nu ogiyawu xomppe mala. Leemisuwawu, ha wodiyan loˈˈo azina woy loˈˈo aawa gidanawu keehi baaxetana koshshennee?

Ermmaasa: Ee, baaxetana koshshees. Taani machoosappe biron issi laytta heera; shin issi issitoo nuuni maayettanawunne issi malabaa qoppanawu metootoos.

Biraana: Ahaa, shin Geeshsha Maxaafay yootiyo zoree hegawu maaddees. Hegaara gayttidaagan, ane Efisoona shemppo 5 beˈoos. Ane paydo 22, 23nne 28 nabbaboos. He xiqiseta neeni nabbabuutee?

Ermmaasa: Ero. Hagaadan gees: “Maccaasatoo, Godaayyo haarettiyoogaadan, intte azinatuyyo haarettite. Aissi giikko, Kiristtoosi qassi woosa keettaayyo huuphe gidiyoogaadan, azinaikka ba maccaaseeyyo huuphe; qassi Kiristtoosi ba huuphen, ba bollaa gidiya woosa keettaa ashshiyaagaa.” Paydo 28y qassi, “Simmi qassi azinai ba maccaasiyo ba bollaadan siiqanau bessees; ba machchiyo siiqiyaagee bana siiqees” yaagees.

Biraana: Hayya, galatays. Azinaynne machiyaa naaˈˈaykka ha zoriyaadan deˈanawu baaxetikko, so asaa deˈoy giiga gidana danddayennee?

Ermmaasa: Ee, gidana danddayees. SHin hegee haasayiyoogaa mala gidenna.

Biraana: Tuma, asa gididi balenna uri baa. Ubba, Geeshsha Maxaafay he shemppuwan nuuni eeyya gidennaadan woy akeekancha gidanaadan zorees. * Asaara deˈiya ay dabbotaaninne akeekancha gidananne issoy haraa qofaa siyana koshshees. Taaninne ta machiyaakka hegaadan oottanaadan Geeshsha Maxaafay maaddiis.

Ermmaasa: Hegee loˈˈoba.

Biraana: Yihoowa Markkatuyyo loˈˈo Weyb sayttee deˈees; he sayttiyan aqo deˈuwaanne so asaa xeelliyaagan keehi maaddiya qofay deˈees. Neeni guutta daqiiqaa takkana danddayikko, hegan deˈiyaabaappe amaridabaa nena bessana.

Ermmaasa: Ero. Takkana danddayays.

Biraana: Loˈˈo. Nu Weyb sayttiyaa adrashay www.jw.org/wal. Koyro sinttaa hagaa beˈa.

Ermmaasa: Ha pootoy loˈˈees.

Biraana: Hagee nuuni kumetta alamiyan sabbakiyo oosuwaa bessiya pooto. Ee, hagaa beˈa. Hagan “Xuufeta” giyaagee deˈees. Hagaa giddon qassi, “Maxaafaa & Brooshuriyaa” giyaagee deˈees. Hagan dumma dumma huuphe yohuwaa qonccissiya xuufeti deˈoosona. Leemisuwawu, Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo brooshuriyaa ane beˈoos. Ha brooshuriyaa kesuwan, “Intte Soo Asay Waanidi Ufayttana Danddayii?” yaagiya huuphe yohoy deˈees?

 Ermmaasa: Hegee loˈˈo huuphe yoho!

Biraana: Ha huuphe yohuwan azinaynne machiyaa issoy issuwaa waati oyqqana koshshiyaakko yootiya keehi maaddiya zoree deˈees. Ha menttuwaa beˈa. Ermmaasaa, ane neeni nabbabuutee?

Ermmaasa: Ero. Hagaadan gees: “Azinaynne machiyaa issoy issuwaa maaddiyaageeta gidanaadan oottidi Yihooway medhiis. (Doomettaabaa 2:18) Azinay so asau huuphe gidiyo gishshau, ba soo asau asatettan koshshiyaabaa kunttiyoogaaninne Xoossaabaa eta tamaarissiyoogan sintta xeera gidana koshshees. I ba goˈˈaa aggidi ba maccaasiyo siiqiyaagaa gidana bessees. Azinaynne machiyaa issoy issuwaa siiqananne bonchana koshshees.” Hagee keehi loˈˈo qofa.

Biraana: Loytta nabbabido gishshawu galatays. Efisoona 5:33 xiqisee hagan deˈees. Ta oyqqido Geeshsha Maxaafaappe he xiqisiyaa nabbabuutee?

Ermmaasa: Ero, hagaadan gees: “Intte huuphiyan huuphiyan intte maccaasaa intte huuphedan siiqanau bessees; maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees.”

Biraana: Ha xiqisee, issoy haraappe ekkiyoobaappe aaruwan issoy harawu immana koshshiyoogaa minttidi yootiyoogaa akeekadii?

Ermmaasa: Ne woygana koyidaakko tawu gelibeenna.

Biraana: Azinay ba machiyaa bana bonchanaadan koyiyoogee, qassi machiyaa darotoo ba azinay o wozanappe siiqiyoogaa bessanaadan koyiyoogee wottin deˈiyaaba gidennee?

Ermmaasa: Ee, hegee tuma.

Biraana: Azinay ubbatoo ba machiyo siiqiyoogaa qonccissiyaaba gidikko, machiyaa ba azinaa bonchanawu metootanee?

Ermmaasa: A metootennaagee qoncce.

Biraana: Nuuni beˈido ha issi xiqisee Geeshsha Maxaafan xaafettoosappe 2,000 gidiya layttay aadhidaba gidikkokka, azinaynne machiyaa issoy issuwawu oottana bessiyaabaa, qassi oosuwan peeshshiyaaba gidikko keehi maaddiya qofaa yootees.

Ermmaasa: Taani qoppiyoogaappe aaruwan Geeshsha Maxaafan keehi maaddiya qofay deˈiyoogaa akeekaas.

Biraana: Ermmaasaa, hegee loˈˈoba. Hara gallassi ha sohuwan zaaretti gayttin ha Weyb sayttiyan, “GUJJADA ERANAU” giyaagaa giddon “Ne Soo Asaa Duussay Ufayssiyaagaa Gidanaadan Oottiyoogaa” giya huuphe yohuwaa xeelliyaagan ne qofay aybakko siyanawu koyays. *

Ermmaasa: Ero. Hegee gakkanaashin ta macheera hegaa beˈana.

Neeni akeekanawu metootiyo Geeshsha Maxaafaa qofay deˈii? Yihoowa Markkatu haymaanootiyaa xeelliyaagan neeni eranawu koyiyoobi deˈii? Deˈiyaaba gidikko, Yihoowa Markkatuppe issi ura oycha. Eti hegaa neeyyo ufayssan yootana.

^ MENT. 41 Efisoona 5:17 xeella.

^ MENT. 61 Gujo qofaa demmanawu, Yihoowa Markkati attamissido, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa shemppo 14 xeella.

Geeshsha Maxaafan deˈiya zoree daro xeetu layttaappe kase xaafettido wode goˈˈidoogaadan, ha wodiyankka goˈˈees