Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  April 2015

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | YESUUSI ASHSHEES—AYBIPPE?

Yesuusa Hayquwaa Hassayana —Awude qassi Awan?

Yesuusa Hayquwaa Hassayana —Awude qassi Awan?

Yesuusi hayqqanaappe kase qammi, ba erissiyo ashkkarati i yarshsho gididi hayqqanaagaa hassayanaadan yootiis. I eta, “Hagan tana hassayite” yaagiis.—Luqaasa 22:19.

Ha laytti Godaa Kahoy Arbba, Laappune 25, 2007n (Hosppune 3, 2015) away wulli simmin bonchettees. Neeninne ne soo asay he shiiquwaa biidi Yesuusa hayqoy keehi koshshiyoy aybissakko, qassi hegan neeni waana goˈettanaakko tamaaranaadan Yihoowa Markkati shoobboosona.

 

 

Gujjada Eranawu

NUBAA

Yesuusa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa

Yihoowa Markkati Yesuusa hayquwaa hassayanau layttan layttan shiiqoosona. Hegee nena goˈiyoy ayba ogiyaanakko eranau shoobettadasa.