Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA April 2015 | Yesuusi Ashshees—Aybippe?

I nuna Dabloosappe ashshii, Xoossaa hanqquwaappe ashshiiyye woy harabaappe ashshii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Nuuyyo Atotettay Koshshiyoy Aybissee?

Siiqo Xoossay nuuni merinawu deˈennaadan ootti medhidi, nuuni merinawu deˈanawu coo amottanaadan oottii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Yesuusa Hayquwaanne Dendduwaa—Hegee Nena Waati Maaddii?

Issi asaa hayqoy daroti deˈuwaa demmanaadan waati maaddiyaakko Geeshsha Maxaafay yootiyo usuppun qofaa beˈa.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Yesuusa Hayquwaa Hassayana —Awude qassi Awan?

2015n, Yesuusa Hayquwaa Hassayiyo Baalay, Arbba Hosppune 3n away wulli simmin bonchettees.

Azinatoo—Intte Keettaa Woppissanawu Baaxetite

So asay miishshaaban woppa gididi, keehi koshshiya haraban woppa gidennan aggana danddayees.

Nuuni Yesuusakko Woossana Bessii?

Yesuusi oottidobaynne yootidobay ha oyshawu zaaro gidees.

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Yesuusa hayquwaa hassayiyo baalaa bonchiyo wode oyttaa maananne woyniyaa uyana bessiyay oonee?