Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | XOOSSAAKKO SHIIQANA DANDDAYAASA

Xoossaakko SHiiqidabadan Qoppay?

Xoossaakko SHiiqidabadan Qoppay?

“Neeni Xoossaayyo mata dabbo gidiyoogee woppu gaada saruwan deˈanaadan oottees. Hegee Xoossay neessi ubbatoo loˈˈobaa amottiyoogaa neeni qoppanaadan oottees.”—KRISTAFAR, GAANA BIITTAN DEˈIYA YELAGA NAˈAA.

“Xoossay neeni azzanidoogaa beˈidi, neeni woossiyoogaappe aaruwan nena siiqeesinne neessi qoppees.”—HAANNO GIYO 13 LAYTTA NAˈIYO, ALASKA, AMARKKA.

“Neeni Xoossawu mata dabbo gidiyoogaa eriyoogee keehi ufayttanaadaaninne woppu gaanaadan oottees!”—JINO, LAYTTAY 40 HEERA GIDIDO JAMAYKKA BIITTAA MACCAASIYO.

Hegaadan siyettiyoy Kristafara, Haanninne Jini xallaassa gidenna. Kumetta saˈan deˈiya daro asay Xoossay banttana ba dabbodan xeelliyoogaa ammanoosona. Neeni shin? Neeni Xoossawu dabbo gididabadan qoppay? Woy qassi Xoossawu mata dabbo gidanawu koyay? ‘Ubbaa Danddayiya Xoossaara asay mata dabbo gidana danddayii?’ gaada neeni qoppennan waaya aggana. Yaanikko, waani mata dabbo gidana danddayii?

XOOSSAA DABBO GIDIYOOGEE DANDDAYETTIYAABA

Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, Xoossaa dabbo gidana danddayettees. Israaˈeeletu mayzza aawaa Abrahaama, Xoossay “ta dabbuwaa” yaagidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Isiyaasa 41:8) “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagiya, Yaaqooba 4:8n deˈiya shoobiyaakka akeeka. Hegaa gishshawu, Xoossaayyo mata dabbo gidana danddayettiyoogee qoncce. SHin, Xoossay beettenna gishshawu, neeni waanada akko ‘shiiqananne’ ayyo mata dabbo gidana danddayay?

He oyshaa zaaranawu, asay issoy issuwaara waani dabbotiyaakko qoppa. Hegee darotoo naaˈˈu asi issoy issuwaa sunttaa eriyoogan doommees. Hegaappe simmidi, bantta qofaanne banttawu siyettiyaabaa issoy issuwawu yootiyo wode eta dabbotay minnees. Qassi issoy issuwawu maaddiyaabaa oottiyo wode, eta dabbotay kaseegaappe yaa minnees. Xoossawu mata dabbo gidiyoogaara gayttidaagankka hegaadan gaana danddayettees. Hegee waanidi asay dabbotiyoogaa malakko ane beˈoos.