Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  January 2015

 SINTTA HUUPHE YOHUWAA | XOOSSAAKKO SHIIQANA DANDDAYAASA

Xoossaa Sunttaa Eray, Qassi A Sunttaa Goˈettay?

Xoossaa Sunttaa Eray, Qassi A Sunttaa Goˈettay?

Neeni a sunttaa erenna mata dabboy neessi deˈii? Baynnaagee qoncce. Bulggaariyaa biittaa maccaasiyaa Irina giidoogaadan, “Xoossaa sunttaa erana xayikko, ayyo dabbo gidana danddayokko.” Hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈidoogaadan, neeni akko shiiqanaadan Xoossay koyiyoogee ufayssiyaaba. Hegaa gishshawu i, “Taani GODAA [“Yihoowa,” NW]; hegee ta sunttaa” yaagiyoogan, Geeshsha Maxaafaa baggaara ba sunttaa neessi yootiis.—Isiyaasa 42:8.

Xoossay, “Taani GODAA [“Yihoowa,” NW]; hegee ta sunttaa” yaagiyoogan Geeshsha Maxaafaa baggaara ba sunttaa neessi yootiis.—Isiyaasa 42:8

Neeni Yihoowa sunttaa eriyoogee woy qassi a sunttaa goˈettiyoogee a tumuppe qofissiyaabee? Ane hagaa qoppa: Tetragramaten geetettiya Ibraawetto oyddu guttuma pitaletun xaafettiya Xoossaa sunttay koyro xaafettida Ibraawetto Geeshsha Maxaafan 7,000 gidiya sohuwan deˈees. Geeshsha Maxaafan deˈiya hara ay sunttaagaappenne he qooday keehi daro. Yihooway nuuni a sunttaa eranaadaaninne goˈettanaadan koyiyoogaa hegee bessiyoogee erettidaba. *

Naaˈˈu asatu dabbotay doommiyoy issoy haraa sunttaa eriyoogaana. Xoossaa sunttaa eray?

Gidoppe attin, Xoossay geeshshanne ubbaa danddayiyaagaa gidiyo gishshawu, a sunttaa goˈettiyoogee a bonchennaagaa bessiyaaba giidi issoti issoti qoppana danddayoosona. Neeni ne mata laggiyaa sunttaa bessenna ogiyan xeesennaagaadan, Xoossaa sunttaa bessenna ogiyan xeesennaagee erettidaagaa. SHin, Yihooway bana siiqiyaageeti ba sunttaa bonchanaadaaninne erissanaadan koyees. (Mazamure 69:30, 31; 96:2, 8) Yesuusi bana kaalliyaageeti, “Saluwan de7iya nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto” yaagidi woossanaadan tamaarissidoogaa hassaya. Xoossaa sunttay erettanaadan oottiyoogan a sunttaa geeshshana danddayoos. Yaatiyoogee nuuni akko shiiqanaadan maaddees.—Maatiyoosa 6:9.

Xoossay ‘a sunttaa bonchiyaageeta’ keha ayfiyan xeelliyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Milkkiyaasa 3:16) Hagaa mala uraa xeelliyaagan Yihooway, “I ta sunttaa erido gishshau, taani a naagana. I tana xeegiyo wode, taani ayyo koyana. Metuwan taani aara issippe gidana” yaagees. (Mazamure 91:14, 15) Nuuni Yihoowawu mata dabbo gidanawu a sunttaa eriyoogeenne goˈettiyoogee keehi koshshiyaaba.

^ MENT. 4 Asay Galˈˈa Maachaa giyo Ibraawetto Geeshsha Maxaafan Xoossaa sunttay daro sohuwan deˈishinkka, Geeshsha Maxaafaa birshshida daroti he sunttaa xaafibeennaagee azzanttiyaaba. Eti he sunttaa gishshaa “Godaa” woykko “Xoossaa” giyo boncho sunttata xaafidosona. Ha allaalliyaabaa loyttada eranawu, Yihoowa Markkati attamissido, Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa sinttaa 195-197 xeella.