Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  January 2015

 GEESHSHA MAXAAFAAPPE TOBBIYOOGAA

Xoossaa Kawotettay Haariyoogaa Doommidoy Awudee? (SHaaho 2)

Xoossaa Kawotettay Haariyoogaa Doommidoy Awudee? (SHaaho 2)

Hagaappe kaallidi deˈiyaagee, issi Yihoowa Markkay issi uraara Geeshsha Maxaafaappe tobbiyoogaa bessiyaaba. Kaasa giyo Yihoowa Markkay Yohaannisa giyo bitaniyaa soo zaarettidi biis giidi qoppoos.

NAABUKADANAXOORA AYMUWAA QANTTAN ZAARETTIYOOGAA

Kaasa: Yohaannisaa ay mala takkadii? Nenaara zaarettidi gayttido gishshawu ufayttaas. Nuuni saaminttan saaminttan ubbatoo Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa dosays. *

Yohaannisa: Keehi loˈˈo.

Kaasa: Hegee ufayssiyaaba. Kawotettay 1914n haariyoogaa doommiis giidi Yihoowa Markkati ammaniyoy aybissakko taani ini galla nenaara tobbaas. * Nuuni tobbidoogaadan, Geeshsha Maxaafan Daaneela shemppo 4n deˈiya hiraagan hegaa qonccissiya naqaashaa beˈida. Hegan deˈiyaabaa hassayay?

Yohaannisa: Hegee Kawuwaa Naabukadanaxoori issi gita mittaabaa aymottido aymuwaa.

Kaasa: Ee, likke. Naabukadanaxoori aymottido aymuwan xeeray salo gakkido issi gita mittaa beˈiis. Xoossaa kiitanchay i he mittaa qanxxidi durumaanne xaphuwaa biittaa giddon aggibayanaadan yootidoogaa siyiis. ‘Laappun layttappe’ simmin, he mittay aaciis. * He hiraagay naaˈˈutoo polettiyoy aybissakkokka tobbida. Koyro waanidi polettidaakko hassayay?

Yohaannisa: Ee, hegee Naabukadanaxooraara gayttidaagan polettidoogaa hassayays. I baqettidi laappun layttaa takkiis.

Kaasa: Ee, likke. Naabukadanaxoori baqettidi guutta wodiyaa takkiis; shin i he wode kawo gididi haaranawu danddayibenna. Gidoppe attin, he hiraagay naaˈˈantto polettiyo wode, Xoossaa haaroy laappun layttawu saˈan haarennan takkana. Nuuni kase beˈidoogaadan, 607 K.K. Yerusalaame katamay xayido wode laappun layttay doommiis. Hegaappe haa simmin, Xoossaa Yihoowa gishshaa a asaa haariya hara kawoy saˈan kawotibeenna. SHin laappun layttay wuri simmin, Xoossay ba asaa Haariya ooratta kawuwaa saluwan sunttiis. Hegaa giyoogee, laappun layttay wuri simmin saluwan deˈiya Xoossaa Kawotettay haariyoogaa doommana giyoogaa. Laappun layttay awude doommidaakko tobbida. Hegaa gishshawu, nuuni he layttay awude wuriyaakko erikko, Xoossaa Kawotettay haariyoogaa awude doommidaakko erana. Taani yootidobaa akeekadii?

Yohaannisa: Ee, zaarettidoogee taani hassayanaadan maaddiis.

Kaasa: Loˈˈo. Laappun layttay ay keena wodekko akeekanawu, ane haˈˈikka tobboos. Taani waanna qofaa hassayanawu hegaa nabbaba simmays. Tawu danddayettida keenan hegaabaa yootana.

Yohaannisa: Ero.

 LAAPPUN LAYTTAY WURIIS—WURSSETTA GALLASSAY DOOMMIIS

Kaasa: He hiraagay Naabukadanaxooraara gayttidaagan koyro laappun layttan polettidoogee qonccee. SHin he hiraagay Xoossaa Kawotettaara gayttidaagan naaˈˈantto polettiyo wodee laappun layttappe keehi daro gidana bessees.

Yohaannisa: Neeni hegaadan giidoy aybissee?

Kaasa: Hegawu issi gaasoy, 607n K.K. Yerusalaame katamay xayido wode laappun layttay doommidoogaa hassaya. Nuuni he layttappe doommidi qoodiyaaba gidikko, laappun layttay 600n K.K. wurees. SHin, Xoossaa haaruwaara gayttidaagan he laytti hanida gitabi baawa. Hegaa bollikka, nuuni kase beˈidoogaadan, xeetan qoodettiya layttappe simmin Yesuusi saˈan deˈido wode, he laappun layttay wuribeennaagaa yootiis.

Yohaannisa: Ee. Taani hegaa haˈˈi akeekaas.

Kaasa: Hegaa gishshawu, he layttay laappun laytta xalla gidennan, adussa wode gidana bessees.

Yohaannisa: Hegee woqqu layttee?

Kaasa: Geeshsha Maxaafan Daaneela maxaafaara keehi gayttida qofay deˈiyo Ajjuutaa maxaafay nuuni he laappun layttay woqqakko eranaadan maaddees. He maxaafay heezzu laytta baggay 1,260 gallassa gidiyoogaa qonccissees. * Hegaa gishshawu, heezzu layttanne baggawu naaˈˈu kushe gidida laappun layttay 2,520 gallassa. Taani yootidobay neeyyo gelidee?

Yohaannisa: Ee, tawu geliis. SHin hegee Xoossaa Kawotettay 1914 haariyoogaa doommidoogaa waati bessiyaakko akeekabeykke.

Kaasa: Ero, hegee waani gayttiyaakko ane beˈana. Issi issitoo Geeshsha Maxaafaa hiraagan, issi gallassay issi laytta mala. * Nuuni issi gallassa issi layttadan qoodikko, laappun layttay 2,520 laytta gidees. Qoodaa 607n K.K. doommidi 2,520 layttaa qoodikko, 1914n wurees. * Laappun layttay 1914n wurin Yesuusi Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi haariyoogaa doommees nuuni giidoy hegaassa. Qassi Geeshsha Maxaafay wurssetta gallassaabaa kaseti yootido, wolqqaamabay kumetta saˈan 1914ppe doommidi haniis.

Yohaannisa: Aybi hanidee?

Kaasa: Yesuusi Maatiyoosa 24:7n yootidobaa ane beˈa. I saluwan haariyoogaa doommiyo wode haniyaaba xeelliyaagan, “Issi biittaa asai hara biittaa asaara olettana; qassi issi kawotettai hara kawotettaara olettana; koshainne biittaa qaattai ubbasan de7ana” yaagiis. He wode koshay denddanaagaanne biittay qaaxxanaagaa Yesuusi kaseti yootidoogaa akeeka. Beniigaappe keehi aadhiya daro metoy kumetta saˈan ha wodiyan gakkidoogee tuma; hegaa maayikkii?

Yohaannisa: Ee, maayays.

Kaasa: Ha xiqisiyan, Yesuusi Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi qonccidi takkiyo wode olay denddanaagaakka i kaseti yootiis. Qassi asay heeran olettiyo ola gidennan, wurssetta gallassi kumetta saˈan olay denddanaagaa Geeshsha Maxaafan Ajjuutaa maxaafay kasetidi yootiis. * Koyro alamiyaa olay awude doommidaakko hassayay?

Yohaannisa: Hegee neeni Yesuusi haariyoogaa doommiis gaada yootido 1914na! Taani kase hegaa akeekabeykke.

 Kaasa: Nuuni ha ubbaabaa, hegeekka laappun layttaara gayttida hiraagaanne wurssetta gallassa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyo hara hiraagata issippe gattidi xeelliyo wode hegaa akeekoos. Yihoowa Markkati Yesuusi 1914n Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi haariyoogaa doommidoogaanne wurssetta gallassay he laytti doommidoogaa ammanoosona. *

Yohaannisa: Taani hanno gakkanaassi hegaa ubba akeekanawu malaydda deˈays.

Kaasa: Neeni yaatanaagee erettidaba. Taani kase yootidoogaadan, guuttaa gamˈˈada hegaa loytta akeekaas. SHin Geeshsha Maxaafan 1914bay odettana xayikkonne, Yihoowa Markkati he layttaabaa ammaniyoobay Geeshsha Maxaafaa qofaara maayettiyaaba gidiyoogaa nuuni tobbidobay neeni akeekanaadan maaddennan waayi aggana.

Yohaannisa: Ee, intte ammaniyooba ubbawu Geeshsha Maxaafaa xiqisiyaa yootiyoogan taani keehi garamettays. Hegee intte qofaa gidenna. SHin hagee akeekanawu keehi wayssiyaaba gididoy aybissee gaada qoppays. Yesuusi saluwan haariyoogaa doommiyoy 1914na giidi Xoossay Geeshsha Maxaafan nuussi yootibeennay aybissee?

Kaasa: Yohaannisaa, hagee keehi loˈˈo oysha. Geeshsha Maxaafay geeshshidi yootenna darobay deˈees. Yaatin, Xoossay asay Geeshsha Maxaafaa eranawu baaxetanaadan oottidi xaafissidoy aybissee? Hegaa haroode issippe tobbana danddayoos.

Yohaannisa: Hegee loˈˈo.

Neeni akeekanawu metootiyo Geeshsha Maxaafaa qofay deˈii? Yihoowa Markkatu haymaanootiyaa xeelliyaagan neeni eranawu koyiyoobi deˈii? Deˈikko, Yihoowa Markkatuppe issi ura oychanawu mammottoppa. I woy a hegaa neeyyo ufayssan yootana.

^ MENT. 5 Yihoowa Markkati asaa soo biidi miishsha qanxxissennan Geeshsha Maxaafaa eta xannaˈissiyoogan, asaara Geeshsha Maxaafaappe issitoo issibaa tobboosona.

^ MENT. 7 Xiqimita-Tisaase, 2014 Wochiyo Keelan, Geeshsha Maxaafaappe Tobbiyoogaa—Xoossaa Kawotettay Haariyoogaa Doommidoy Awudee?—SHaaho 1” giya huuphe yohuwaa xeella.

^ MENT. 9 Daaneela 4:23-25 xeella.

^ MENT. 22 Ajjuutaa 12:6, 14 xeella.

^ MENT. 24 Qoodaabaa 14:34; Hizqqeela 4:6 xeella.

^ MENT. 24 “Naabukadanaxoori Mittaabaa Aymottido Aymuwaa” giya sanxxarazhiyaa xeella.

^ MENT. 28 Ajjuutaa 6:4 xeella.

^ MENT. 30 Yihoowa Markkati attamissido Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa shemppo 9 xeella. Qassi www.jw.org/wal sayttiyankka deˈees.