Xoossaa dabbo gidanawu ay oottana danddayay? Xoossawu mata dabbo gidanawu neeni oottana danddayiyo amaridabaa beˈida.

  1. Yihoowa giyo Xoossaa sunttaa era, qassi a sunttaa goˈetta.

  2. Woossiyoogaaninne a Qaalaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan ubba gallassi aara haasaya.

  3. Muletoo Yihoowa ufayssiyaabaa ootta.

Xoossaa sunttaa goˈettiyoogan, akko woossiyoogan, a Qaalaa xannaˈiyoogaaninne a ufayssiyaabaa oottiyoogan a dabbo gida

Hagaa maaran, neeni Xoossaa dabbo gidanaadan koshshiyaabaa oottaydda deˈays gaana danddayay? Neeni giigissana koshshees giyoobi deˈii? Hegawu baaxetana koshshiyoogee erettidaba gidikkonne, demmiyo anjjuwaa qoppa.

Amarkkan deˈiya Jenifera hagaadan gaasu: “Xoossawu mata dabbo gidanawu, baaxetiyo ubbabay keehi maaddiyaaba. He dabbotay kaseegaappe aaruwan Xoossan ammanettiyoogaa, kaseegaappe aaruwan a eeshshaa akeekiyoogaa, ubbaappekka aaruwan, kaseegaappe loyttidi a siiqiyoogaa mala daro anjjuwaa demissees. Hegaappe kehiya deˈoy baawa!”

Neeni Xoossawu mata dabbo gidanawu koyikko, Yihoowa Markkati nena maaddiyoogan ufayttoosona. Eti miishshaa qanxxissennan nena Geeshsha Maxaafaa tamaarissoosona. Eti Kawotettaa Addaraashan Geeshsha Maxaafaa tamaariyo shiiquwaa neenikka shiiqiyaakko ufayttoosona; yaatikko, banttawu Xoossaara deˈiya dabbotaa xoqqu oottidi xeelliya asaara neeni dabbotana. * Neeni yaatiyo wode, “Taassa gidikko, taani Xoossaa matan de7iyoogee taayyo lo77o” yaagida mazamuraawiyaagaadan neessi siyettana.—Mazamure 73:28.

^ MENT. 9 Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu woy ne heeran Kawotettaa Addaraashay awan deˈiyaakko eranawu, hayyanaa ha maxeetiyaa neessi immida uraa oycha; woy qassi www.jw.org/wal giyo nu Weyb sayttiyaa beˈa. DOOMETTA SINTTAA > NUNAARA GAYTTA giyaagaa garssan xeella.