Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Ichashe 2013

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Xoossaa sunttay oonee?

Nu soo asa ubbau sunttay deˈees. Ubba mehiyaukka suntti deˈees. Xoossaayyo shin sunttay deˈana koshshennee? Geeshsha Maxaafan Xoossay xeegettiyo daro boncho sunttati deˈoosona; hegeetuppe amaridaageeti Ubbaa Danddayiya Xoossaa, Ubbaa Haariya Godaa, Medhidaagaa giyaageeta; shin au buzo sunttaykka deˈees.Isiyaasa 42:8 nabbaba.

Geeshsha Maxaafaa daro birshshettatun Xoossaa sunttay Mazamure 83:18n deˈees. Leemisuwau, Ooratta Alamiyaa Geeshsha Maxaafaa Birshshettan ha xiqisee, “Neessi sunttay Yihoowa gididoogee, neeni saˈa ubban Ubbaappe Xoqqiyaagaa gidiyoogaa asay ero” yaagees.

Nuuni Xoossaa sunttaa xeegana koshshiyoy aybissee?

Nuuni a buzo sunttan xeeganaadan Xoossay koyees. Nuuni siiqiyo nu laggetuura issippe haasayiyo wode, eta sunttan eta xeegoos. Xoossaa xeelliyaagan shin hanotay hegaappe dummatana koshshii? Hegaa bolli qassi, Yesuus Kiristtoosi nuuni Xoossaa sunttaa goˈettanaadan minttettiis.Maatiyoosa 6:9; Yohaannisa 17:26 nabbaba.

SHin nuuni Xoossaa dabbo gidanau koyiyaaba gidikko, a sunttaa eriyoogaa xallay gidenna. Leemisuwau, i ay mala Xoossee? Xoossaakko shiiqiyoogee danddayettiyaabee? He oyshatu zaaruwaa Geeshsha Maxaafaappe demmana danddayaasa.