Neeni nabbabiyo ha maxeetee attamettiyoogaa doommidoy Isiine 1879na. He wodeppe doommidi darobay laamettido gishshau, ha maxeetiyaara gayttidaagankka issi issibay laamettiis. (Qommoora deˈiya pootuwaa xeella.) Ha aginaappe doommidi Wochiyo Keelay dumma ogiyan giigiyoogaa neeni akeekana. Dummatanabay aybee?

Daro biittan deˈiya unddenna asay Intternneetiyaa goˈettidi darobaa erees; qassi hegaadan oottiyoogaa dosees. Eti Intternneetiyan deˈiyaabaa sohuwaara dooyidi nabbabana danddayoosona. Asay daro maxaafaa, maxeetiyaanne gaazeexaa Intternneetiyan nabbabana danddayees.

Ha hanotaa akeekidi, mata wode www.jw.org giyo nu Weyb sayttee beˈanau ufayssiyaagaanne goˈettanau metennaagaa gidanaadan oottida. Ha Weyb sayttiyaa xomoosiyaageeti 430ppe dariya qaalan giigida xuufeta nabbabana danddayoosona. Nu Weyb sayttiyaa xomoosiyaageeti, kase attamettiya maxeetiyan ubbatoo kiyiya amarida huuphe yohoti ha aginaappe doommidi Intternneete xallan deˈiyo gishshau appe nabbabana danddayoosona. *

Daro huuphe yohoy Intternneete xallan kiyiyo gishshau, ha maxeetiyaappe doommidi, asau immiyo Wochiyo Keelaa sinttay 32 gidiyoogaappe 16 gidees. Wochiyo Keelay hanno gakkanau 204 qaalan birshshettiis. Ha maxeetiyaa yesoy guuxxido gishshau, kaseegaappekka dariya qaalan birshshettana danddayees.

Ha giigissoy shemppo ashshiya Geeshsha Maxaafaa qaalaa nuuni daro asau yootanau maaddana giidi hidootoos. Eraa gujjiyaanne ufayssiya qofaa oyqqida darobaa nuuni xuufiyaaninne Intternneetiyan ubbatoo giigissana; hegee, Geeshsha Maxaafaa bonchiyaanne a giddon deˈiya qofaa eranau koyiya, nu xuufiyaa nabbabiya darota keehi maaddana.

Giigissidaageeta

^ စာပိုဒ်၊ 5 Intternneete xallan kiyiya huuphe yohotun, Geeshsha Maxaafaa xannaˈanau maaddiya, yelaga naatussi qoppidi giigissido, “Yelagatussi” giyaageenne yelidaageeti heezzu layttanne hegaappe guuxxiya naata tamaarissana mala giigissido “Geeshsha Maxaafaa Tamaaranau” giyaagee deˈees.